مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/تاریخ/تاریخ اسلام/دشمنان اهل‌ بیت /هدف معاويه از فتنه‎هايي كه برپا كرد چه بود؟
نمایش پرسش و پاسخ 27 : تعداد بازدید
پرسش :

هدف معاويه از فتنه‎هايي كه برپا كرد چه بود؟پاسخ :

هر كس تاريخ زندگي معاويه و رفتار او را بخواند، شكي برايش باقي نخواهد ماند كه قصد او از ايجاد فتنه، حكومت و سلطنت بود و اين سودا را از زمان خلافت عثمان در سر داشت و با وجود اينكه مي‎دانست بر باطل است و كسي مانند او را از پيامبر نصيبي نيست؛ مع ذلك با ولي خدا و كسي كه به اتفاق تمام صحابه از او و هر كسي اولي و سزاوارتر به خلافت بود به جنگ پرداخت و كرد آنچه كرد.
معاويه در كارهايش، خود را آزاد مي‎دانست. نه مقيد به حفظ مصالح اسلامي و نه رعايت احكام شرع بود، او مصالح خود و حكومتش را مي‎ديد و مقصدش حكومت بود. حتي در دعواي خونخواهي عثمان هم به هيچ وجه قصدش خونخواهي از او نبود، بلكه خونخواهي او را دستاويز حكومت قرار داد و لذا وقتي به سلطنت رسيد، ديگر حرفي از آن به ميان نياورد. و كساني را كه قاتلين عثمان معرفي مي‎كرد آزاد گذاشت.
www.eporsesh.com