مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/استفتاء از مراجع عظام تقلید /امام خامنه‌ای /مصرف دخانیات و مواد مخدّر
آخرین پرسش و پاسخ - مصرف دخانیات و مواد مخدّر

آیا استعمال انفیه جایز است؟ اعتیاد به آن چه حکمى دارد؟

آیا حشیش پاک است؟ و آیا استعمال آن حرام است؟

کاشت و پرورش گیاهانى از قبیل خشخاش، شاهدانه هندى، کویحا و... که از آنها تریاک، هروئین، مورفین و حشیش و کوکائین گرفته مى‏شود چه حکمى دارد؟

آیا استعمال تنباکویى که بعضى از انواع خمر را بر روى آن پاشیده‏اند جایز است؟ و آیا استنشاق دود آن جایز است؟

خرید وفروش و استعمال تنباکو چه حکمى دارد؟

استعمال مواد مخدّر از قبیل حشیش، تریاک، هروئین، مورفین، مارى جوانا و... بصورت خوردن، نوشیدن، کشیدن، تزریق و یا شیاف، چه حکمى دارد؟ خرید و فروش و سایر راههاى کسب درآمد با آن مثل حمل...

آیا شروع به استعمال دخانیات حرام است؟ اگر فرد معتاد مصرف دخانیات را به مدّت چند هفته یا بیشتر ترک کند آیا حرام است که دوباره به استعمال آن بپردازد؟

استعمال دخانیات در اداره‌هاى دولتى و اماکن عمومى چه حکمى دارد؟

برادر من معتاد به مواد مخدّر است و قاچاقچى مواد مخدّر نیز هست، آیا بر من واجب است او را به مقامات رسمى مربوطه معرفى کنم تا از کار او جلوگیرى کنند؟

آماده کردن و تهیه مواد مخدّر اعم از اینکه از مواد طبیعى باشند مثل مورفین، هروئین، حشیش و مارى جوانا، یا از مواد مصنوعى مثل L.S.D. و غیر آن چه حکمى دارد؟

اموالى که حرمت عین آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حکمى دارند؟ آیا در صورتى که مالک آنها را نشناسیم، حکم اموال مجهول‏المالک را دارند؟ اگر این‌گونه باشند، آیا...

مراد از فک پایین که باقى گذاشتن موهاى آن واجب است چیست؟ آیا شامل گونه‌ها هم مى‏شود؟

ریش از نظر کوتاهى و بلندى باید چه مقدار باشد؟

بلندکردن سبیل و کوتاه کردن ریش چه حکمى دارد؟

آیا معالجه و درمان بیمارى بااستعمال مواد مخدّر جایز است؟ و بر فرض جواز، آیا به‌طور مطلق جایز است یا فقط در صورتى جایز است که راه درمان منحصر به آن باشد؟

بعضى از مردان موهاى چانه خود را باقى گذاشته و باقى‌مانده را مى تراشند، این کار چه حکمى دارد؟

آیا تراشیدن ریش فسق محسوب مى‏شود؟

تراشیدن سبیل چه حکمى دارد؟ و آیا مى توان آن را خیلى بلند کرد؟

من به اعتبار اینکه مسئول روابط عمومى یکى از شرکتهاى تابع جمهورى اسلامى هستم، مجبور به خرید و ارائه لوازم اصلاح به مهمان‌ها براى تراشیدن ریششان مى‏باشم، تکلیف من چیست؟

آیا منظور از حرمت تراشیدن ریش آن است که موهاى صورت به‌طور کامل روییده باشند و سپس تراشیده شوند یا اینکه شامل موردى که مقدارى از موهاى صورت درآمده باشند هم مى‏شود؟

تبلیغات