مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/استفتاء از مراجع عظام تقلید /امام خامنه‌ای /وقف‏
آخرین پرسش و پاسخ - وقف‏

اگر مکانى براى تعلیم و تحصیل علوم دینیه وقف شده باشد، آیا با وجود طلاب مشغول به تحصیل در آن مکان، جایز است افراد عادى و مسافران از امکانات آنجا استفاده نمایند؟

آیا وقف از کسى که اکراه بر آن شده صحیح است؟

اگر متولّیان حسینیه بعد از اتمام وقف، یک نظام داخلى براى آن تنظیم کنند، ولى بعضى از بندهاى آن با مقتضاى وقفیّت آن معارض باشد، آیا شرعاً عمل به آن بندها جایز است؟

آیا جایز است مکانى براى مدّت موقتى مثلاً ده سال به عنوان مسجد وقف شود و بعد از انقضاى این مدّت دوباره به ملکیّت واقف یا ورثه او برگردد؟

چشمه آب موقوفه‏اى وجود دارد که در طول سالهاى متمادى مورد استفاده مردم بوده است، آیا لوله کشى از آن به مکان‌هاى متعدّد و یا به منازل شخصى جایز است؟

آیا مالى که براى خرید لوازم به حسینیه‏ها بخشیده مى‏شود، حکم وقف را دارد یا آنکه لوازمى که با آن مال خریدارى مى‏گردند احتیاج به اجراى صیغه وقف دارند؟

اگر واقف شخصى را به عنوان ناظر و مراقب وقف تعیین کند و شرط نماید که فقط ولىّ امر مسلمین بتواند او را از نظارت و اشراف بر وقف عزل کند، آیا جایز است او خودش را از این کار عزل کند؟

آیا جایز است متولّى وقف که از طرف واقف یا حاکم نصب شده، در برابر کارهایى که براى اداره شئون وقف انجام مى‏دهد براى خودش اجرت بردارد و یا به دیگرى بدهد تا آن کارها را به نیابت از او انجام...

دادگاه مدنى خاص شخصى را به عنوان امین در کنار متولّى وقف براى نظارت بر اعمال او در اداره امور وقف نصب کرده است، در این قبیل موارد، اگر متولّى حق تعیین متولّى بعد از خود را داشته باشد،...

آیا جایز است اداره اوقاف جمهورى اسلامى متولّى وقف را بر کنار کند؟ و در صورتى که جایز باشد شرایط آن چیست؟

صاحبان خانه‏ها و زمین‌هاى مجاور یکى از مساجد، املاک خود را به قصد توسعه آن به‌طور مجانى به مسجد داده‏اند تا به آن ضمیمه شود و امام جمعه هم بعد از مشورت با علما تصمیم به تنظیم سند مستقلى...

اگر بعضى از متولّیان ادعا کنند که متولیان دیگر خائن هستند و اصرار بر عزل آنان داشته باشند، حکم شرعى چیست؟

آیا جایز است کسانى که از وقف استفاده مى‏کنند و همگى هم مسلمان هستند، فرد غیرمسلمانى را به اداره اوقاف براى صدور حکم تعیین او به عنوان متولّى وقف معرفى کنند؟

آیا فروش سرقفلى مغازه‏اى که در زمین صحن مسجد ساخته شده جایز است؟

بعضى از زرتشتیها بیمارستانى ساخته‏اند و آن را به مدّت هزار سال در راه خیر وقف کرده‏اند، با توجّه به ضوابط و مقررات وقف در فقه امامیه، آیا جایز است متولّى وقف در حال حاضر بر خلاف شرایط...

آیا مى‏توان در زمین‌هاى وقفى مصلّى یا حسینیه ساخت؟

اگر چند نفر به عنوان متولّى وقف نصب شده باشند، آیا شرعاً صحیح است که بعضى از آنان بدون جلب نظر دیگران به‌طور انفرادى به تصدّى امور وقف بپردازند؟ و اگر بین آنان راجع به اداره امور موقوفه...

آیا عزل بعضى از متولّیان وقف توسط متولّیان دیگر از نظر شرعى صحیح است؟

آیا جایز است متولّى وقف تولیت خود را به اداره اوقاف و امور خیریه واگذار نماید؟

اگر فردى زمین خود را وقف عام کند و تولیت آن را تا زنده است براى خودش و بعد از مردن براى اکبر اولاد ذکورش قرار دهد و اختیارات خاصى هم در اداره موقوفه براى او قرار دهد، آیا مدیریت اداره...

تبلیغات