مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/قرآن و تفسیر/ قرآن و فرهنگ زمانه
آخرین پرسش و پاسخ - قرآن و فرهنگ زمانه

شبهه: قرآن با فرهنگ اعراب، سازگارى دارد و كاربرد علمى و عملى با فرهنگ هاى ديگر و نسل هاى آينده ندارد.

آيا قرآن به طور كامل از فرهنگ اعتقادى، اجتماعى، اقتصادى، حقوقى و...اعراب تأثير پذيرفته است؟

شبهه: قرآن كه فرهنگ اعتقادى و اجتماعى و حقوقى و...اعراب را امضا يا اصلاح كرد، نشانه متأثر شدن از فرهنگ زمانه نيست؟

آيا مى توان ادعا كرد كه پيامبراکرم(صلى الله عليه وآله) تجربه دينى و حالت معنوى و شهود باطنى پيدا كرده، آن گاه آن رابه زبان عربى به مخاطبان خود منتقل نموده و در انتقال معنا از فرهنگ...

شبهه: پيامبران، از فرهنگ زمانه استفاده مى كردند به اين جهت كه: محال است يك انسان مادى بتواند با وحى الهى ارتباط داشته باشند؟

آيا استفاده قرآن از كتاب هاى مقدّس (تورات وانجيل) نشانه آن نيست كه از مطالب آن ها تأثير پذيرفته است؟

بهره گيرى قرآن از فرهنگ زمانه، چگونه با جاودانگى و جهانى بودن آن سازگارى دارد؟

آيا از اين كه قرآن از ادبيات عرب و زبان قوم استفاده كرده، نمى توان استفاده كرد كه از فرهنگ قوم نيز تأثير پذيرفته است؟

آيا زبان سمبليك و نمادين قرآن، متأثر از اشعار خيالى و نمادين اعراب نبوده است؟

آيا بهره گيرى قرآن از تشبيهات نشانه تأثيرپذيرى از فرهنگ اعراب نيست؟

آيا بهره گيرى قرآن از تمثيل، نشانه ى متأثر شدن از فرهنگ زمانه است؟

آيا استفاده قرآن از واژه هاى بيگانه؛ بر تأثيرپذيرى آن دلالت دارد؟

آيا استفاده ى قرآن از الفاظى كه درباره ى بازرگانى و تجارت اعراب آمده، نشانه تأثيرپذيرى از فرهنگ آن هاست؟

آيا آرزوانديشى پيامبراکرم(صلى الله عليه وآله) و مردم نسبت به باغ و بستان نشانه تأثير پذيرى از جغرافياى جزيرة العرب نيست؟

آيا شأن نزول قرآن به معناى متأثر شدن از زمان است؟

آيا استفاده ى قرآن از نظريه ى علمى هيئت قديم روم و يونان، نشانه تأثير پذيرى آن نيست؟

آيا اعتقاد به جنّ نشانه متأثر شدن قرآن از فرهنگ اعراب نيست؟

آيا مسّ شيطان و ديوانگى كه قرآن بيان كرده، نشانه متأثر شدن قرآن از فرهنگ اعراب نيست؟

«حور العين» در ميان اعراب مرسوم بوده، آيا قرآن از اعراب گرفته است؟

آيا اعتقاد به سحر، امرى خرافى و اعتقادى جاهلى است؟

تبلیغات