مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/ احکام تیمم
آخرین پرسش و پاسخ - احکام تیمم

کسی که شک دارد اگر غسل کند، وقت برای نماز او می ماند یا نه؛ تکلیفش چیست؟

پس از برطرف شدن عذر، آیا نمازهایی را که با تیمم خوانده ایم، باید دوباره قضا کنیم؟

آیا کسی که برای جنابت، تیمم بدل از غسل کرده است می تواند نمازهای بعدی را نیز با آن تیمم بخواند؟

آیا کسی که وظیفه اش به جای غسل بوده می تواند دست به قرآن بزند و یا به مسجد برود؟

در چه مواردی باید تیمم کنیم؟

آیا فرقی بین تیمم بدل از وضو و غسل هست؟

آیا بعد از تیمم بدل از غسل تیمم بدل از وضو نیز لازم است؟

كسى كه يك دست او قطع گرديده، ولى ذراع او باقى است و دست ديگر او سالم مى باشد، چگونه تيمّم نمايد؟

كسى كه هر دو دستش به گونه اى قطع گرديده كه حتّى ذراع او هم باقى نمانده است، چگونه بايد تيمّم نمايد؟

ـ كسى كه هر دو دستش قطع گرديده، ولى ذراع هر دو دست او باقى است، وظيفه او در تيمّم چيست؟

كسى كه يك دست او به گونه اى قطع شده است كه ذراع هم باقى نمانده و دست ديگر او سالم است، چگونه بايد تيمّم نمايد؟

شخصى كه به علّت بيمارى، براى انجام وضو و غسل، نمى تواند از آب سرد استفاده كند و آب گرم نيز در دسترس ندارد، چنانچه تيمّم نمايد تكليف او بعد از يافتن آب گرم، قبل و بعد از نماز چيست؟

كسى كه به خاطر بيمارى ناگزير از تيمّم شده است، اگر قبل از شروع به نماز بتواند وضو بگيرد، يا غسل كند تكليف او چيست؟

سجده كردن بر سيمان و موزاييك، آهك و گچ پخته، و همچنين تيمّم بر آنها چه حكمى دارد؟

- آیا لازم است محل تیمم گرد و غبار هم داشته باشد؟

دست من بریده شده است و نباید به آن آب برسد . من تیمم می کنم . آیا نمازهای من درست است ؟

آیا می توان روی مهر شکسته شده تیمم کرد ؟(وضو)

چگونه باید تیمم کرد ؟

تبلیغات