مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام پزشکی
آخرین پرسش و پاسخ - احکام پزشکی

در مواردی که پیوند عضو جایز است؛ آیا خرید و فروش اعضا و کلیه جایز است؟

گاهی به هنگام خون گیری از بیمار، مقدار بسیار کم و ناچیزی از خون سرایت می کند؛ آیا با پنبه الکی می توان محل را تطهیر کرد؟

آیا قطع عضو میت مسلمان برای پیوند زدن، دیه دارد؟ این دیه به چه کسی می رسد؟

آیا برای آموزش دانشجویان یا کشف مطالب جدید علم پزشکی، تشریح بدن میت مسلمان جایز است؟

حکم کالبد شکافی و تشریح بدن میت غیر مسلمان (غیر ذمی) چیست؟

آیا تشریح جسد کافر ذمی جایز است؟

کالبد شکافی برای کشف جرایم و شناسایی قاتل، چه حکمی دارد؟

آیا شخص می تواند در مقابل اهدای خون به بیماران نیازمند، پول بگیرد؟

حکم باردار نمودن مصنوعی زن با نطفه ی شوهرش چیست؟ آیا فرزندی که از این راه متولد می شود، حکم فرزند حقیقی را دارد؟

حکم تقویت اسپرم شوهر، با استفاده از اسپرم مرد دیگر و تلقیح این اسپرم تقویت شده به رحم همسر چیست؟

حکم وارد کردن اسپرم مرد اجنبی به رحم زن- در صورتی که شوهرش عقیم باشد- چیست؟ فرزندی که متولد می شود، متعلق به کیست؟

حکم استعمال مواد مخدر (هرویین، تریاک، حشیش و ...) چیست؟

در مواردی که مواد مخدر جنبه درمانی پیدا کند، استفاده از آن چه حکمی دارد؟

کشیدن سیگار چه حکمی دارد؟

کندن و جویدن پوست لب و جاهای دیگر بدن، چه حکمی دارد؟

اگر مس میت با دستکش صورت گیرد، باز غسل مس میت لازم است؟

آیا ماساژ فردی که نمی دانیم زنده است یا مرده، غسل مس میت دارد؟

آیا الکل صنعتی مورد استفاده در آزمایشگاه ها و الکی که در تزریقات و مانند آن به کار می رود، نجس است؟

اگر از دندان خون بیاید و با آب دهان مخلوط شود، فرو بردن آن چه حکمی دارد؟ آیا باید دهان را آب کشید؟

در هنگام تشریح، اگر دست ما به مرده ای بخورد که نمی دانیم مسلمان است یا کافر؛ آیا غس مس میت لازم است؟

تبلیغات