مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام موسیقی و رقص
آخرین پرسش و پاسخ - احکام موسیقی و رقص

برخى، حالت طرب را تشبيه به حالت مستى كرده اند. چه دليلى بر اين تشبيه وجود دارد؟ آيا چنين حالتى را تا كنون كسى ديده است؟

موسيقى در صدر اسلام چه ويژگيهايى داشته است كه به محض از امام معصوم)عليه السلام( و پاسخ آن حضرت كه مى فرمودند: »هو الغناء«كننده قانع مى شد؟

مبناى حرمت غنا در اسلام آيات و روايات است. در تفسير آيات قرآن »قول زور، لهو الحديث، قول باطل و كلام لغو« تفسير به غنا شده كه هر يك از اين تعابير مى بايست در چهارچوب شرايط زمانى و با...

اگر لهو را به لهو باطل و غير باطل و نيز غير باطل را به عقلايى و غير عقلايى تقسيم كنيم، موسيقى و غنا نيز انواعى خواهد داشت; تشخيص حكم هريك با چه ملاكها و معيارهايى ممكن خواهد بود؟

دخترى هستم و در دوره پيش دانشگاهى مشغول به تحصيل مى باشم. در رابطه با موسيقى سنّتى و عرفانى ايران سؤالى داشتم; البتّه، آن موسيقى كه انسان را از حالت عادّى خارج نكند و مناسب با مجالس...

شنيدن صداى نوار ترانه كه از منزل همسايگان يا در وسيله نقليّه ديگران از قبيل تاكسى به گوش مى رسد و مجبور به استماع آن هستيم، چه حكمى دارد؟

با توجّه به اين كه انگيزه خواننده، انگيزه شنونده، شرايط مكانى )مجلس خاصّ(، شرايط زمانى )زمان مناسب(، در انتخاب لحن و كلام نقش دارد، حكم حرمت غنا متوجّه كدام ناحيه است؟

شركت در عروسى، يا مجالس ديگر، كه انسان مى داند در آن رعايت شئونات اسلامى نمى شود )از قبيل اختلاط زن و مرد، رقص و پايكوبى، استفاده از نوارهاى موسيقى و مانند آن(، چه حكمى دارد؟

خريد و فروش دلار و ارزهاى خارجى در بازار آزاد چه حكمى دارد؟ آيا چنين كسبى حلال است؟

مجالس لهو و لعب به چه نوع مجالسى گفته مى شود؟

آيا مى توان در ولادت امامان معصوم)عليهم السلام( در مسجد نوار آهنگ مذهبى غير حرام گذاشت؟

در صورت امكان مختصراً در مورد اثر تخريبى موسيقى توضيحى بفرماييد، يا كتابهايى را در اين مورد معرّفى بفرماييد؟

چنانچه سلامت وضعيّت روحى شخصى، در بعضى اوقات، منوط به شنيدن و يا نواختن موسيقى حرام باشد، حكم نواختن و گوش كردن شخص فوق به اين نوع موسيقى چيست؟

آيا استماع نوار خواننده هاى ترانه، كه فعلاً از مواضع قبلى خود كه فساد بوده، دست برداشته و توسّط وزارت ارشاد مجوّز گرفته اند، جايز است؟

آيا بهتر نيست فقها، كه نه جزء عرف محسوب مى شوند و نه جزء كارشناسان موسيقى و نه با موضوع موسيقى آشنايى دارند، درباره مصاديق موسيقى حكم ندهند؟

موسيقى و غنا چه تغيير و تحوّل روحى و نفسانى در انسان مى گذارد؟

اگر موسيقى حرام، يعنى غنا، تأثيرات مخرّبى بر فرد يا جامعه مى گذارد، ويژگى آن تأثيرات منفى چگونه تشخيص داده مى شود؟

اساساً ملاك و مناط تشخيص موسيقى حرام با چه كسانى است؟ اگر با عرف است كدام عرف، عرف مؤمنين و متشرّعين، يا عرف موسيقى دانان و آهنگسازان، يا عرف كارشناسان فرهنگى جامعه، يا عرف علما و انديشمندان،...

اگر موسيقى يك هنر مبتنى بر اصول و قواعد علمى و تاريخى است، آيا بهتر نيست كارِ كارشناسى تشخيص حكم آن با افراد ديندار موسيقى شناس قرار گيرد و مقصود از عرف، عرف مؤمنان موسيقى شناس باشد؟

حکم استفاده از دف و دایره زنگی در عروسی چیست؟

تبلیغات