مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احکام معاملات
آخرین پرسش و پاسخ - احکام معاملات

مادرى به رحمت خدا رفته و خانه اى از خود به ارث گذاشته است، يكى از ورّاث قرار گذاشته كه سهم ديگران را به نرخ عادلانه بخرد، حق السّهم بعضى را بطور كامل و بعضى ديگر را بطور ناقص پرداخت...

در صورتى كه مشترى تمام قيمت مبيع )كالا( را نپردازد، آيا فروشنده حقّ فسخ دارد؟ و در صورتى كه در هبه معوّضه مقدارى از عوض پرداخته نشود، آيا واهب حقّ فسخ دارد؟

شخصى گاوى را جهت كشتن و استفاده از گوشت آن خريده و ثمن آن را نقداً پرداخت كرده است، پس از مراجعه به كشتارگاه و ذبح حيوان، دامپزشك اعلام مى نمايد كه گاو مريض بوده و قابل مصرف نيست و...

اگر پدرى تمام دارايى، يا عمارت مسكونى اش را به فرزند خود بفروشد، مشروط بر اين كه مادام الحياة در حيطه تصرّف خودش باشد آيا جايز است؟ در صورت جواز اگر در حيات پدر، فرزند فوت كند آيا...

اگر شخصى چند سال قبل از فوت خود، شفاهاً در نزد برادران و افرادى از اقرباى نسبى )بنا بر اظهار اقرباى نسبى( اقرار به فروش نصف سرقفلى مغازه اى به شريك خود، كه برادرش مى باشد، نمايد و خريدار...

لطفاً بفرماييد آيا شرايط ذيل كه خريدار و فروشنده در ضمن عقد خارج لازم متعهّد گرديده اند، لازم الاجراست؟ الف( در ظرف مدّت حدّاكثرروز از تاريخ اين مبايعه نامه، در دفترخانه رسمى حاضر...

خريد و فروش سكّه هاى طلا در بازار آزاد چه حكمى دارد؟

شخصى با اذن مالك در زمين او چهار واحد آپارتمانى احداث مى كند، قبل از احداث آپارتمانها تعهّد مى كند يك واحد از چهار واحد مذكور را مترى تومان در سهم مالك زمين قرار دهد، در زمان اين...

با توجّه به اين كه در فقه اسلامى تجارت بر سه قسم است )مباح، مكروه و حرام(، آيا تجارت واجب نداريم؟

آيا احتكار از نظر شرع مقدّس اسلام حرام است يا مكروه؟

چرا كفن فروشى مكروه است؟ آيا اين حكم شامل پارچه فروشهايى كه شغل آنها پارچه فروشى است و در ضمن كفن نيز مى فروشند، مى شود؟

آيا موضوع احتكار تنها منحصر به كالاهاى مذكور در روايات مى باشد، يا اين كه شامل تمام نيازمنديهاى مردم است؟

كسى كه شغل او دلاّلى است و در بازار به خريد و فروش سكّه و ارز خارجى مشغول است شغل او چه حكمى دارد؟

آيا معامله زير، با توجّه به بعضى از بندهاى قولنامه كه مذكور است، و با توجّه به اشكالاتى كه مطرح شده، صحيح است؟ الف( طبق عبارت بند دوّم قرارداد »معامله قطعى بانك منوط به تصويب كميسيون...

خريد و فروش چك و سفته چه حكمى دارد؟

شخصى آرايشگاه زنانه دارد، خانمى را آرايش مى كند، آن خانم با آن وضع خاصّ در اجتماع رفت و آمد مى كند، با توجّه به اين مطلب، پولى كه آرايشگر دريافت مى كند چه حكمى دارد؟

شخصى شش دانگ يك قطعه زمين را كه داراى سند ثبتى به مساحت يكصد و نود متر مربع مى باشد خريدارى نموده است، هنگام معامله شهردارى ابراز داشته كه اين زمين چهل متر عقب نشينى دارد و خريدار قبول...

اين جانب يك طبقه از ملك خود را با شخصى قولنامه نمودم; ولى بعداً متوجّه شدم خريدار بهايى است، آيا از نظر شرع مقدّس اسلام اين معامله جايز است؟

معامله اى انجام مى شود و در يكى از بندهاى قولنامه اين معامله عبارت ذيل آمده است: »چنانچه فروشنده مايل به قيمت گذارى مجدّد باشد، قبل از انتقال سند توسّط كارشناس دادگسترى، كارشناسى انجام...

شخصى زمينى را كه در آن مقدارى درخت ميوه و غير ميوه مى باشد فروخته است; ولى در معامله، درختها ذكر نشده است، فروشنده مى گويد: »درختها را نفروختم و خريدار عدواناً متصرّف شده است«، با...

تبلیغات