مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احكام میت و ارث
آخرین پرسش و پاسخ - احكام میت و ارث

برادرى داشتم كه در جنگ مفقودالاثر شده و تا كنون هيچ خبرى از او به دست نيامده است. نامبرده، زن و يك فرزند دختر دارد و درآمد سالانه او يك صد هزار تومان مى باشد، از آن جا كه فرزند او نياز...

براى تقسيم ميراث كسى كه مفقود شده چه مقدار بايد صبر كرد؟ آيا بدون فحص و جستجو ده سال و با فحص و جستجو چهار سال صبر كردن كافى است؟

حدود چهارده سال پيش پدرم در جبهه جنگ تحميلى مفقودالاثر گرديد. على رغم اقدامات به عمل آمده، مدركى دالّ بر شهادت ايشان از ارگانهاى مربوطه به دستمان نرسيده است; بلكه مداركى شبهه اسير شدن...

آيا موتور و اتومبيل يا دوچرخه سوارى و ساعت مچى به عنوان حبوه (اموالی که به پسر بزرگتر می رسد)محسوب مى شود؟ .

پدر بزرگوارمان در اثر سكته قلبى دار فانى را وداع گفته و از وى اموال منقول و غير منقول و يك دستگاه پيكان به جاى مانده است، پدر ابتدا با پاى پياده، سپس با اسب در روستاها در مساجد و منابر...

برخى تصوّر مى كنند كه فلسفه حبوه براى پسر بزرگتر اين است كه او قضاى نمازها و روزه هاى پدر را بايد انجام بدهد و در واقع حبوه عوض و اجرت عبادتهاى مذكور است، آيا اين سخن صحيح است؟ اگر...

آيا شرعى و انسانى است كه پدرى، فرزندان همسر دوّم خود را، علاوه بر تبعيض شديد عاطفى و مادّى در دوران حيات، پس از مرگ نيز از ارث محروم و همه را به فرزندان همسر اوّل ببخشد؟

بر فرض پذيرش اين مسأله كه انسان مالك بدن خود مى باشد و مى تواند وصيّت نمايد كه در قبال برداشتن عضوى از بدن او براى جرّاحى وجهى در مقابل آن بگيرند، آيا اين پول به وارث مى رسد، و يا بايد...

در تجاوز به عنف، به زن تجاوز شده مهر المثل تعلّق مى گيرد، حال اگر آن زن از دنيا رفته باشد، آيا حقّ مطالبه مهرالمثل به ورثه منتقل مى شود؟

شخصى دو همسر داشته است; يكى فوت شده و دوّمى در قيد حيات مى باشد; كيفيّت اداى مهريّه هر كدام از تركه ميّت را بيان فرماييد.

فرزند بزرگ خانواده كه همراه پدر از كودكى كاسبى و كار كرده است نسبت به ارثى كه مانده چه حقّى دارد؟

پدرم از دنيا رفت و جز من فرزندى نداشت; نه از مادرم و نه از همسر ديگرش. آن مرحوم وصيّت كرد به شرطى كه نامادرى من شوهر نكند، اضافه بر هشت يك ارث ببرد. بر همين اساس، توافقى صورت گرفت...

مى دانيم كه فرزندخواندگان ارث نمى برند. حال اگر زن و مردى كه كودكى را به فرزندى قبول كرده اند، فرزندى از خود نداشته باشند، آيا باز هم فرزندخوانده ارث نمى برد؟.

از شخصى سه فرزند دختر باقى مانده است، كه هر كدام بالغه و عاقله و داراى فرزند هستند، مقدارى ملك از پدرشان باقى مانده است، يكى از آنها برادر شوهر و فرزند خود و دو نفر ديگر شوهر خويش را...

مخارج بيمارى پدر مرحومم بر عهده چه كسى است؟

در ادارات دولتى مبلغى حدود عنوان حقّ دفن و كفن به كارمندان اختصاص مى دهند،آيا مبلغ مذكور، كه بعد از فوت به بستگان تحويل داده مى شود، جزء اموال ميّت و تركه او حساب مى شود و بين همه...

در قتل خطا و شبه عمد، آيا قاتل از مورّث خود ارث مى برد؟

آيا فرزند متولّد از تلقيح مصنوعى، اگر نطفه از يك مرد اجنبى باشد، از پدر خود ارث مى برد؟ و آيا اين فرزند از مادر، و مادر از فرزند ارث مى برد؟

شخصى داراى سه دختر و چهار پسر مى باشد، كه همگى قبل از فوت پدر ازدواج نموده اند، سه نفر از پسرها، بنا به دلايل خاصّى، ترك وطن نموده و در شهرستانها امرار معاش مى كنند. از اين پدر مقدارى...

شوهرم مدّت دوازده سال مريض بود و امسال از دنيا رفت، شش پسر و سه دختر دارم، براى سه تن از پسرها و يكى از دخترها تشكيل خانواده داده و مخارج زيادى را برايشان متحمّل شده ام و هم اكنون سه...

تبلیغات