مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/ احكام قضاوت
آخرین پرسش و پاسخ - احكام قضاوت

در مواردى كه متّهم على رغم اخطارهاى متعدّد، در جلسه محاكمه حاضر نمى شود، آيا مى توان حكم غيابى صادر كرد؟ آيا چنين حكمى شرعى است؟

آيا دلايل علمى مانند: اثر انگشت، آزمايش خون و طرق علمى و تجربى ديگر، كه امروزه در دنيا مورد استفاده جرم شناسان قرار مى گيرد، مى تواند به دليل شرعى براى كشف و اثبات جرم به حساب آيد؟

در صورتى كه شخصى از بابت آزادى متّهمى در مراجع قضايى اقدام به توديع وثيقه نموده باشد آيا مرجع قضايى مى تواند پس از آزادى متّهم و احضار مجدّد او و در حالى كه متّهم در اختيار مراجع قضايى...

لطفاً نظر خود را پيرامون دو حقوقى ذيل بيان فرماييد: الف( آثار تبعى حكم: افرادى كه به حبس بالاى يك سال يا جريمه نقدى بيش از دويست هزار تومان و مانند آن محكوم مى شوند، اين حكم آثارى...

آيا مى توان در باب تعزيرات به صورت غيابى حكم صادر كرد؟

دادگاه انتظامىِ سردفتران و دفترياران، به تخلّفات ادارى و انتظامى آنها رسيدگى مى كند. اگر متّهمى از هيأت رسيدگى به تخلّفات ادارى مذكور، درخواست كند كه در جلسه دادگاه انتظامى حاضر گرديده...

آيا براى مسلمين جايز است كه دعاوى خود را بر ضدّ شخص مسلمانى به محاكم غير اسلامى ببرند؟

آيا قاعده »البيّنة للمدّعى و اليمين على من انكر« اختصاص به مسائل حقوقى و مالى دارد، يا در مورد مسائل كيفرى مانند ايراد ضرب ساده، فحّاشى، تخريب و مانند آن نيز قابل اجراست؟

آيا قاعده »اليمين على من انكر« در رابطه با تعزيرات نيز جارى مى شود؟ و در صورت مثبت بودن، آيا جرايم تعزيرى با نكول منكر و قسم خوردن مدّعى ثابت مى شود؟

آيا در مقام صدور حكم، بيّنه طريق است يا موضوعيّت دارد؟ در صورتى كه موضوعيّت داشته باشد، اگر با علم قاضى تعارضى پيدا كند، تكليف چيست؟

آيا دلايل كشف جرم و اثبات آن از نظر فقهى منحصر به شهادت، اقرار و سوگند است؟

چنانچه در دعوايى، چه حقوقى و چه كيفرى، قسم متوجّه طرف دعوى شود و او صغير باشد، آيا مى تواند قسم بخورد، يا قسم متوجّه ولىّ يا قيّم او مى شود؟ حال اگر از نظر شرعى بالغ باشد; مثلاً دخترساله...

بعضى از احكام صادره توسّط دادگاه ها قابل اعتراض است. چنانچه »محكومٌ عليه« اعتراضى به حكم نداشته باشد، آيا اين به معناى رضايت به حكم محسوب مى شود، تا از اين جهت چنانچه حكم اشتباه باشد،...

چنانچه بنابر مصالحى دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى با يك كشور غير اسلامى مبنى بر مبادله مجرمان باشد )به اين معنا كه جمهورى اسلامى متعهّد شود مجرمان تابع آن كشور...

بر اساس فقه شافعى و بعضى ديگر از مذاهب اهل تسنّن، چنانچه يك نفر از اولياى دم رضايت خود را نسبت به قاتل اعلام نمايد، موضوع قصاص قاتل على رغم شكايت ساير اولياى دم منتفى مى گردد و دعوا...

آيا قاضى تحكيم مشروعيّت دارد؟ اگر جايز نباشد وظيفه ما، كه در بعضى از كشورها زندگى مى كنيم و دسترسى به قاضى منصوب نداريم، چيست؟

آيا نظرات كارشناسان فنّى، كه داراى شرايط شهادت نيستند، مى تواند منشأ حكم قرار گيرد; ولو اين كه از نظر آنان علم حاصل نشود; يا علم قاضى بر خلاف نظريّه كارشناسان باشد؟

نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى كه توسّط دستگاههاى مدرن تهيّه مى شود بيان فرماييد: مانند فاكس، فيلم، عكس، نوار ضبط، تلفن گرام، زيراكس، فتوكپى، پرينتر و اسكنر كامپيوتر و مانند آن;...

لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد: الف( آيا قوام اماره به دست عرف است يا در انحصار شرع؟ به اين معنا كه اگر انحصار امارات در دست شارع باشد و عرف و عقلا هيچ گونه نقشى نداشته باشند، در اين...

طبق مادّه قانون تعزيرات، و تبصره مادّهقانون مجازات اسلامى، جرايم تعزيرىِ قابل گذشت، با مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانونى او تحت تعقيب قرار مى گيرد و در صورت عفو آنها، تعقيب متوقّف...

تبلیغات