مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احكام وقف
آخرین پرسش و پاسخ - احكام وقف

ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ وﻗﻒ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 1353 ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻗﺮار ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺳﺎل 1358 ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب...

ﻳﻚ رﻗﺒﻪ از ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﺑﻪ اﺟﺎره داده ﺷﺪه، ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت اﺟﺎره ﻓﻮت ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ، آﻳﺎ وارث ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮر را ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد،...

اﮔﺮ درآﻣﺪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪای ﮔﻨﺪم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎن ﭘﺨﺘﻪ در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺧﺮج ﺳﻮﮔﻮاری اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ(ع) ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺸﻮد ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل اﻳﻦ ﺧﺮج داده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻓﺮد ﮔﻨﺪم ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﭘﻮل...

ﺑﻨﺪه ﻳﻚ ﭘﺪر ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻻن ﺧﻮدﻣﺎن دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻛﻬﻮﻟﺖ و ﭘﻴﺮی رﺳﻴﺪه اﻳﻢ و ﻳﻚ ﻣﻨﺰل دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﺪودا ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ارزش دارد ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺧﻮدﻣﺎن وﻗﻒ...

از ﻣﺎل دﻧﻴﺎ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﻳﻚ ﺑﺎب ﻣﻐﺎزه دارم ﻛﻪ درآﻣﺪ آن ﻛﻤﻚ ﺧﺮﺟﻲام ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ وﺻﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺶ از 1/3 اﻣﻮاﻟﻢ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ وﺻﻴﺖ ﻛﻨﻢ آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻛﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ...

زﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ روﺷﻨﺎﺋﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﺣﺪاث ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آن در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ روی ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری ﻳﺎ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ...

ﻣﻮﻗﻮﻓﻪای اﺳﺖ دارای 2 ﺑﺎب ﻣﻐﺎزه ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ اﺟﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﻫﻢ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺪارد، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﻧﺎﻧﻮاﺋﻲ اﺳﺖ، ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ...

آﻳﺎ ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟

ﺷﺨﺼﻲ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1200 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﻬﺖ دﻓﻦ اﻣﻮات وﻗﻒ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﻣﺴﺎﺣﺖ 200 ﻣﺘﺮ دﻓﻦ اﻣﻮات ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ از ﻃﺮف ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻓﻦ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت...

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ در زﻣﻴﻦ وﻗﻔﻲ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ای در ﻛﻨﺎرﺣﺴﻴﻨﻴﻪ از ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻴﻘﻲ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺪه و اﻫﺎﻟﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ...

ﭘﻨﺞ داﻧﮓ و ﻧﻴﻢ از ﻗﻨﺎت و ﻣﺰرﻋﻪ روﺳﺘﺎ را وﻗﻒ ﻋﺰاداری اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺴﻴﻦ (علیه السلام) ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻫﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ از ﺳﻜﻨﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ واﻗﻒ...

ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﻮﺿﻲ را ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ داده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﺣﺪاث ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺎره ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻌﻮض اوﻗﺎﻓﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اوﻗﺎف و ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن...

ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺣﻘﻴﺮ در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻌﻮض در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﺣﺪاث ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﻮض وﻗﻔﻲ اﺳﺖ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اوﻗﺎف...

آﻳﺎ اداره اوﻗﺎف ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ای ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ دارد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه اﺟﺎره ﺑﺪﻫﺪ؟

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮده ﺟﺰء ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻲ اراﺿﻲ وﻗﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺟﺰ ﻋﺪه ﻗﻠﻴﻠﻲ ﺑﻘﻴﻪ ﺣﻖ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﺴﺐ در ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ و ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدت در ﻣﻨﺎزل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ...

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑﺎز در ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺷﺪم در اﻳﻦ ﻣﺪت اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻏﺬا (ﻳﻚ وﻋﺪه در روز) و ﺣﻤﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮدم آﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ام از ﺣﺠﺮه...

ﻋﺪه ای از زاﺋﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﺑﺮق ﻧﺒﻮده، ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻧﺬر و روﺷﻦ ﻛﺮدن ﺷﻤﻊ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻔﻌﻲ ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺰاده ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ...

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻲرﺳﺎﻧﻢ ﻛﻪ ﻛﺎرواﻧﺴﺮاﻳﻲ در 40 اﻟﻲ 50 ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در روﺳﺘﺎﺋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺪاری ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺮﻧﺞ (ﺷﺎﻟﻲ) داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺗﻌﻤﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﺎرواﻧﺴﺮا ﺧﺮج ﻣﻲﺷﺪ، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت،...

اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن روﺳﺘﺎی ﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ دارﻳﻢ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ای را اﻧﺸﺎء اﷲ ﺑﻨﺎ ﻛﻨﻴﻢ وﻟﻲ زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﻘﺪس وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻏﻴﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ...

ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮای ﺣﻤﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﻞ وﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪه در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ ﺣﻤﺎم در آن ﻣﻜﺎن ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﺪه اﻛﻨﻮن دﻳﮕﺮ در آن زﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻣﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻧﺠﻤﻦ و ﺷﻮرا و ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ...

تبلیغات