مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احكام وقف
آخرین پرسش و پاسخ - احكام وقف

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ زﻣﻴﻨﻰ را ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ارث ﺑﻪ او رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻴﻊ ﻻزم ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ آن زﻣﻴﻦ وﻗﻒ ﺑﻮده، آﻳﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؟ و درﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ، آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻨﻮﻧﻰ...

ﺑﺎﻧﻮی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺧﺎﻧﻪای را ﻛﻪ ﻃﺒﻖ وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ای از اﺟﺪاد ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻨﻈﻮر واﻗﻒ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اوﻻد ذﻛﻮر ﺧﺎﻧﻮاده از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ و در آﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻘﺪاری از آن را...

ﺣﻘﻴﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ(ع) در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻢ .ﻣﺮدم آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ای ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم(ص) و ذرﻳﻪ زﻫﺮای اﻃﻬﺮ(س) و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ(ع) ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ(ع) دارﻧﺪ ﺗﻌﺪادی...

ﺷﺨﺼﻲ ﺛﻠﺜﻪ ﺧﻮد را زﻣﻴﻦ ﻗﺮار داد . ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻗﻴﺎت ﺻﺎﻟﺤﺎت ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻧﺴﻞ اول ﻃﺒﻖ وﺻﻴﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد، اﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺮ اﺛﺮ اﺧﺘﻼف ﺳﻠﻴﻘﻪ و ﺗﻌﺪد ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻃﺒﻖ وﺻﻴﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻨﻨﺪ آﻳﺎ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ...

ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻘﺪارى آب و زﻣﻴﻦ زراﻋﻰ را وﻗﻒ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﻧﻤﻮده، وﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺜﺮت اوﻻد و ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﻛﺎرﻫﺎى ﻛﺸﺎورزى و ﻛﻤﻰ ﻣﺤﺼﻮل، ﻛﺴﻰ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﻪ زراﻋﺖ در زﻣﻴﻦ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ وﻗﻒ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ، ﺧﺮاب...

آﻳﺎ ﻓﺮوش زﻣﻴﻦﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ وﻗﻒ ﺧﺎص ﺑﻮده و واﻗﻒ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻰ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورده، ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ؟

ﭘﺪرم ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻰ را ﻛﻪ ﺗﻌﺪادى درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ در آن وﺟﻮد دارد ﺑﺮاى اﻃﻌﺎم در اﻳﺎم ﻋﺎﺷﻮرا و ﺷﺒﻬﺎى ﻗﺪر وﻗﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻛﻨﻮن ﺣﺪود ﺻﺪ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ درﺧﺘﻬﺎى ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻰﮔﺬرد و از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻔﺎع ﺧﺎرج...

زﻣﻴﻦ زراﻋﻰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ وﻗﻔﻰ ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻣﻴﻦﻫﺎى اﻃﺮاف آن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ رﺳﺎﻧﺪن آب ﺑﻪ آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺪﺗﻰاﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر ﻣﺴﺎوى ﻛﺮدن آن ﺑﺎ زﻣﻴﻦﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه و ﺧﺎکﻫﺎى...

زﻣﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪای در ﻣﺠﺎورت ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺜﺮت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻧﺪارد ﻟﺬا اﻫﺎﻟﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﺮﻏﻮب در ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ اوﻗﺎف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ...

اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ ﻳﻚ ﺑﺎب ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و 10 ﺳﺎﻋﺖ آب از ﺳﻮی ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻋﺰاداری ﺳﺎﻻر ﺷﻬﻴﺪان ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻴﻦ اﺑﻦ ﻋﻠﻲ (ع) ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺖ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ وﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ...

ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻘﺪارى آﻫﻦ و ﻟﻮازم ﺟﻮﺷﻜﺎرى را ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺠﺪ در ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻫﺪﻳﻪ ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ﻣﻘﺪارى از آﻧﻬﺎ زﻳﺎد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻫﻰ دارد، آﻳﺎ...

در ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻪ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮای ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ وﻗﻒ ﺷﺪه و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ در آن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺷﺨﺺ ﺧﻴﺮی ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ را ﺧﺮاب و در ﻫﻤﺎن زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ...

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ– ورزﺷﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻮده و ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ– ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، و ﺑﺴﻴﺞ روﺳﺘﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ...

ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻘﺪاری از اﻣﻼک ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺣﻀﺮت اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺴﻴﻦ(ع) ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﻴﺎت دارد درآﻣﺪ آن ﻣﻠﻚ ﻣﺎل ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺣﻴﺎﺗﺶ ﻣﺎل اﻣﺎم(ع) ﺑﺎﺷﺪ . آﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﻗﻔﻲ ﺷﺮﻋﺎ ﺻﺤﻴﺢ...

زﻣﻴﻨﻰ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ وﻗﻒ اﻫﺎﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪاى ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﻮات ﺧﻮد را در آن دﻓﻦ ﻛﻨﻨﺪ و واﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺖ آن را ﺑﺮاى ﺧﻮدش و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاى ﻳﻜﻰ از ﻋﻠﻤﺎى ﺷﻬﺮ ﻛﻪ در وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﻗﺮار داده و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻮﻟﻰ...

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎرواﻧﺴﺮاﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎروانﻫﺎ اﺟﺎره داده ﻣﻰﺷﻮد، وﻗﻒ اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺖ آن ﺑﺎ اﻣﺎم راﺗﺐ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺠﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻜﺎن ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻧﺰد ﻣﺮاﺟﻊ...

ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻰ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻰ و ﻃﺮاﺣﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺪﻫﺎ و ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎى ﺑﺮق و ﭘﺎرکﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن، ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در زﻣﻴﻦﻫﺎى وﻗﻔﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ، آﻳﺎ ﻣﺠﺮى اﻳﻦ ﻃﺮحﻫﺎ...

زﻣﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪاى وﺟﻮد دارد ﻛﻪ داراى ﺳﻪ ﻗﻨﺎت اﺳﺖ و ﺷﻬﺮدارى ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ، دو ﻋﺪد از ﻗﻨﺎتﻫﺎ را ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ و آب ﻗﻨﺎت ﺳﻮم ﻛﻪ وﻗﻒ ﻃﻼب ﻣﻨﻄﻘﻪ...

ﺷﺨﺼﻰ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ اوﻻد ذﻛﻮرش وﻗﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ، وﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اوﻻد و ﻧﻮهﻫﺎى او ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻴﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎدهاى از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻮرﻳﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪارى از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى...

ﻗﻨﻮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻪ رﺷﺘﻪ آب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ از ﺻﺪ ﻣﺎﻟﻚ دارد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 1/6 آن وﻗﻒ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻗﻨﻮات و اراﺿﻲ ﺗﺎﺑﻌﻪ آن ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل ﻛﺸﺖ و زرع ﻣﻲﺷﺪه. رﺷﺘﻪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻈﻬﺮ اﻳﻦ ﻗﻨﻮات ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺣﻮادث...

تبلیغات