مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احكام وقف
آخرین پرسش و پاسخ - احكام وقف

ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ زﻣﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ در آن درﺧﺖ ﮔﺮدو ﻫﻢ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ واﻗﻒ زﻣﻴﻦ را وﻗﻒ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻣﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﺻﺮف ﺧﺮج ﻃﻮق ﺑﻨﺪی و روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﻲ ﺑﺸﻮد آﻳﺎ ﻏﻴﺮ از...

ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ ای در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺮاب ﺷﺪه و ورﺛﻪ واﻗﻒ زﻣﻴﻦ آن را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ آن زﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻌﺪا در اﺛﺮ ﻛﻮﺷﺶ ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻠﻤﺎء ﺷﻬﺮ ﻳﻜﻲ از ﺗﺠﺎر ﻣﺤﺘﺮم زﻣﻴﻦ آن را از...

آﻳﺎ ﻣﻲﺷﻮد اﻣﻮال ﻣﺴﺠﺪ از ﺧﺎرج از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؟ ﻣﺜﻼ ﻓﺮش ﻣﺴﺠﺪ را در اﻳﺎم ﻋﺰاداری ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺰاداری اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﻟﻲ از ﻓﺮش ﺑﻤﺎﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻲ زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪ وﻗﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﺑﺮای ﻟﻮازم ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺜﻞ دﺳﺘﺸﻮﺋﻲ و ﺣﻤﺎم و ﻛﻔﺶﻛﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ وﻗﻒ ﺧﻮد را ﺗﻔﻀﻴﻼ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده اﺳﺖ اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻳﻦ زﻣﻴﻦ...

ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻮده و اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از 40 ﺳﺎل از اﻳﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﻲﮔﺬرد و ﻫﻴﭻ ﻧﻮع آﺛﺎری از ﻗﺒﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﮔﺮدد و زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻄﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ در ﺣﻴﻦ ﺧﺎﻛﺒﺮداری ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان و در ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺎط ﺟﺴﺪ...

ﻣﺴﺠﺪی در ﻛﻨﺎر ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﻳﺮ اﻓﺘﺎده و ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻲ در آن دﻓﻦ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺷﻬﺮداری اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ درﺻﺪد ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺮدم...

آﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ اﻣﻨﺎء ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺟﺎزه ﻓﺮوش زﻣﻴﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻦ اﻓﺮاد را دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﻓﺮوش زﻣﻴﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﺣﻜﻤﻲ دارد؟

ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ در ﻣﺤﻠﻪای وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺣﺪود 29 ﺳﺎل ﻫﻴﭻ ﻣﻴﺘﻲ در آن ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﻧﺸﺪ و اﻛﻨﻮن ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻌﺮض ﺟﺎده ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر درآﻣﺪه اﺳﺖ، آﻳﺎ اﺟﺎزه...

ﭘﻴﻜﺮ ﻣﻄﻬﺮ ﺷﻬﻴﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﻴﺪ ﮔﻤﻨﺎم در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻳﻜﻲ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی ﻛﺸﻮر ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻛﻨﻮن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 20 ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮا ﺗﻘﺎﺿﺎی...

ﺷﺨﺼﻲ اردوﮔﺎﻫﻲ را وﻗﻒ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻣﻨﻔﻚ ﺷﺪن ﺳﺮﺑﻴﺸﻪ از ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، اردوﮔﺎه در ﻣﺤﺪوده ﺳﺮﺑﻴﺸﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺰء اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻛﻨﻮن ﺑﺎ...

ﺷﺨﺼﻲ ﺷﺶ داﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎغ ﻣﺸﺠﺮ را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ زراﻋﺖ ﺑﺎ ﺣﺪود ارﺑﻌﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺣﻖ اﻟﺴﻘﺎﻳﻪ وﻗﻒ ﻧﻤﻮده و در وﻗﻒ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل 1/5 ﻣﺤﺼﻮل آﻧﻬﺎ را در راه ﺣﻀﺮت...

آﻳﺎ ﻣﻜﺎنﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز اﻧﻔﺮادی ﻳﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻲﺷﻮد و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ آن دارد وﻟﻲ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن داده ﻣﻲﺷﻮد اﺣﻜﺎم ﻣﺴﺠﺪ را دارد ﻳﺎ ﺑﺎ اﺗﺎق ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﻧﻈﺮ اﺣﻜﺎم ﻳﻜﻲ...

آﻳﺎ از ﭘﻮل ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﻣﻐﺎزه ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻨﺰل رﻫﻦ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟

آﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از آب ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻼ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﺴﺠﺪ از ﻣﺴﺠﺪ آب ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻛﻨﺪ؟

اوﻻ: آﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﺸﻮﺋﻲ و وﺿﻮﺧﺎﻧﻪ در ﺷﺶ ﻳﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺘﺮی ﻗﺒﺮ ﺗﻌﺪادی از ﺷﻬﺪاء (ﺣﺪود ﺷﺶ ﻗﺒﺮ) در اﻣﺎﻣﺰاده ﻳﺎ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﻣﺤﻞ زﻳﺎرﺗﮕﺎه ﻣﺮدم ﺑﻮده و اﺣﺪاث آن از ﺿﺮورﻳﺎت ﻣﺤﻞ...

ﻳﻚ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 60 ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﻣﺎﻧﺪه و در آن ﻫﻴﭻ دﻓﻨﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ آﻳﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﻲ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮوش و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺎی...

اﺣﺘﺮاﻣﺎ، ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺳﻴﺪاﻟﺴﺎﺟﺪﻳﻦ در ﺷﺮف ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻲ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ دارد ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻳﻚ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از آن ﻣﻲﮔﺬرد...

ﺟﻤﻌﻲ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮوه ... و ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﻋﻠﻨﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺣﺼﺎرﻛﺸﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. آﻳﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﺳﻜﻮت و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﻛﻔﺎف ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﻧﻤﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻛﻠﻴﻪ اﻃﺮاف ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﻠﻲ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ آﻳﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺠﺪ از ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؟

ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺮآن ﺧﻄﻲ 200 ﺳﺎل در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪرﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ از روی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول وﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ، اﻛﻨﻮن در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺴﺖ ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮش ﺧﻂ و ﻧﻔﻴﺲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎری از ﺻﻔﺤﺎت...

تبلیغات