مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احكام وقف
آخرین پرسش و پاسخ - احكام وقف

اﮔﺮ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم وﻗﻒ، ﻳﻚ ﻧﻈﺎم داﺧﻠﻰ ﺑﺮاى آن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ، وﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻨﺪﻫﺎى آن ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎى وﻗﻔﻴﺖ آن ﻣﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ، آﻳﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ؟

آﻳﺎ ﻋﺰل ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن وﻗﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟

ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻗﻒ ﺑﻪ ﺟﺪ ﻣﺎ واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻘﺪاری از اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺪهای از ﻛﺸﺎورزان ﺑﺮ روی آن ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ وﻗﻒ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺰﻳﻪ...

از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم ﻗﺮاء ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اﻛﺜﺮا دارای اراﺿﻲ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻳﺮ و ﭼﺮاﮔﺎه و ﻣﺮﺗﻊ و ﺗﭙﻪ و ﻛﻮه ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲرﺳﻴﺪ و از اراﺿﻲ ﭼﺮاﮔﺎه و ﻣﺮﺗﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻲﺷﺪ . اﻳﻨﻚ ﺳﻮال...

ﺣﺪود ﻳﻜﺼﺪ و ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻘﺪاری از اﻣﻼک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺎع (در ﺑﻌﻀﻲ روﺳﺘﺎ دو داﻧﮓ در ﺑﻌﻀﻲ دو داﻧﮓ و ﻧﻴﻢ) وﻗﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ: ﺳﺆال ﻣﺎ از ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎن وﻗﻒ واﻗﻒ، زﻣﻴﻦ ﻣﺰروﻋﻲ...

ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺠﺎور ﻳﻜﻰ از ﻣﺴﺎﺟﺪ، اﻣﻼک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ داده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻮد و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ...

اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻰ وﻗﻒ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، آﻳﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﺑﺪون ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان ﺑﻄﻮر اﻧﻔﺮادى ﺑﻪ ﺗﺼﺪى اﻣﻮر وﻗﻒ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؟ و اﮔﺮ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ...

اﮔﺮ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ادﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺧﺎﺋﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺻﺮار ﺑﺮ ﻋﺰل آﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻰ ﭼﻴﺴﺖ؟

اﮔﺮ ﻓﺮدى زﻣﻴﻦ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻋﺎم ﻛﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺖ آن را ﺗﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮدش و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ﺑﺮاى اﻛﺒﺮ اوﻻد ذﻛﻮرش ﻗﺮار دﻫﺪ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﺎﺻﻰ ﻫﻢ در اداره ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺮاى او ﻗﺮار دﻫﺪ، آﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اداره...

اﮔﺮ واﻗﻒ ﺷﺨﺼﻰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﻗﺐ وﻗﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﺷﺮط ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ وﻟﻰ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را از ﻧﻈﺎرت و اﺷﺮاف ﺑﺮ وﻗﻒ ﻋﺰل ﻛﻨﺪ، آﻳﺎ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ او ﺧﻮدش را از اﻳﻦ ﻛﺎر ﻋﺰل ﻛﻨﺪ؟

ﻓﺮدى ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻰ را ﺑﺮاى ﻣﺴﺠﺪ وﻗﻒ ﻛﺮده و ﺗﻮﻟﻴﺖ آن را ﺑﺮاى ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﺮاض آﻧﺎن ﺑﺮاى اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ را در آن ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ، ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ...

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ اﻣﺎم راﺣﻞ «ﻗﺪس ﺳﺮه» ﻛﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻧﺪارد، آﻳﺎ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻼﻛﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺴﺠﺪ وﻗﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﻣﻼﻛﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻗﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ وﻋﻆ و ارﺷﺎد و ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺣﻜﺎم در ﻣﺴﺠﺪ وﻗﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد؟...

آﻳﺎ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ اداره اوﻗﺎف ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺘﻮﻟﻰ وﻗﻒ را ﺑﺮ ﻛﻨﺎر ﻛﻨﺪ؟ و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮاﻳﻂ آن ﭼﻴﺴﺖ؟

آﻳﺎ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﻰ وﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﻴﺮﻳﻪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ؟

ﺷﺨﺼﻰ اﻣﻼک ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﻰ از ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻴﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﺎدات و اﻗﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺰادارى ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ اﺟﺎره آن اﻣﻼک ﻛﻪ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻗﻒ اﺳﺖ،...

اﮔﺮ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺮاى اداره اﻣﻮر وﻗﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻰ در اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﻛﻨﺪ، آﻳﺎ ﺑﺮﻛﻨﺎرى او از ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻮد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮد دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى ﺗﺼﺪى ﺗﻮﻟﻴﺖ وﻗﻒ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ؟

ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﻮب از ﻃﺮف واﻗﻒ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮب از ﻃﺮف او ﭼﻪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ واﻗﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻨﻰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻰ وﻗﻒ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺑﻌﺪى را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه او ﻗﺮار دﻫﺪ، آﻳﺎ ﻛﺴﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻰ اول...

واﻗﻒ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای آﻳﻨﺪه (ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ) ﻧﻴﺰ ﺗﻜﻠﻴﻒ را روﺷﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ. آﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺧﻼف ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ را ﻋﻮض ﻛﻨﺪ؟

آﻳﺎ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻓﺮدى ﻏﻴﺮ از ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻋﻰ وﻗﻒ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر وﻗﻒ و ﺗﺼﺮف در آن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮﻃﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺻﻴﻐﻪ وﻗﻒ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاى ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﻋﻰ آن اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻛﻨﺪ، و آﻳﺎ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ از ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ...

اﮔﺮ اﻓﺮادى اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آورى ﭘﻮل از ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران و ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻪاى ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ، آﻳﺎ اﻗﺪام آﻧﺎن ﺑﺮاى ﺟﻤﻊ آورى ﭘﻮل ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻖ وﻗﻒ آن ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ داﺷﺘﻪ...

تبلیغات