مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احكام وقف
آخرین پرسش و پاسخ - احكام وقف

در وﻗﻔﻨﺎﻣﻪای ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻮﻟﻲ را ﭼﻨﻴﻦ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ: « اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﻔﻮض اﺳﺖ ﺑﻨﺺ ﺟﻨﺎب (واﻗﻒ) ﺑﺴﻮی اﻛﺒﺮ و اﺻﻠﺢ و ارﺷﺪ واورع ذﻛﻮر از ﺻﻠﺐ واﻗﻒ، و ﻣﺮاد از ارﺷﺪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻗﻮه اﺳﺘﻤﻨﺎء و اﻧﺘﻔﺎع او...

واﻗﻒ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎب ﻣﻐﺎزه را ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد درآﻣﺪ ﻣﺴﺠﺪ وﻗﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ واﻗﻒ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد . آﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎت واﻗﻔﻴﻦ...

در وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ اﺟﺎره ﻧﺪﻫﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺟﺎره داده ﺷﺪه و اراﺿﻲ ﺑﺴﻴﺎری را ﺑﻪ ادارات واﮔﺬارﻛﺮده اﻧﺪ، ﻛﻪ...

آﻳﺎ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ رﻋﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدش اﺟﺎره ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق وﻗﻒ اﻣﺘﻨﺎع ورزﻧﺪ، آﻳﺎ اداره اوﻗﺎف ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻗﺪام وﺻﻮل ﺣﻖ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻗﻮای اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﮔﺮدد؟ و ﻳﺎ در ﺣﺪ...

. ﻓﺮﻣﻮده اﻳﺪ: ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻳﺎ اداره اوﻗﺎف ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ وﺻﻮل ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت اﺳﺖ آﻳﺎ اﻳﺼﺎل آن ﻧﻴﺰ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ؟ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ارﺳﺎل وﺟﻮه ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت...

ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ اذن و رﺿﺎﻳﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪای را ﺧﺮﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ آﻳﺎ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﻌﺪی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ و ﻧﻈﺮ و رﺿﺎﻳﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻗﺒﻞ را ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮد و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را...

اﻃﺮاف زﻣﻴﻦ ﻣﺰروﻋﻲ اراﺿﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ، ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺰورﻋﻲ ﺑﻮده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﻌﺪا ﻣﻲﺷﻮد و از ﻛﺸﺖ و زرع اﻓﺘﺎده اﺳﺖ وﻟﻲ زﻣﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻛﻨﺎر آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺰل واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ...

ﺷﺨﺼﻲ ﻃﻲ وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻲ در ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻼت را وﻗﻒ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﻮده زﻣﻴﻦ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺪود و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺷﻴﻌﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻣﻀﺎﻓﺎ...

اﻓﺮاد ﺧﻴﺮی ﻃﻲ وﻗﻔﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﺎدی اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت و رﻗﺒﺎﺗﻲ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻋﻮاﻳﺪ آﻧﻬﺎ در اﻣﻮرات ﺧﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم دوراﻧﺪﻳﺸﻲ ﻻزم در ﻣﻔﺎد وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻳﺪ...

ﻣﺎ اﻫﺎﻟﻲ روﺳﺘﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﻛﻮﭼﻜﻲ داﺷﺘﻴﻢ ﭼﻮن ﺟﺎﻳﺶ ﺿﻴﻖ ﺑﻮد ﺟﻠﻮ آن ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺪﻳﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﻢ و ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺪﻳﻢ ﺟﻠﻮ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺪﻳﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ دﻳﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪه ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺪﻳﻢ را ﺗﺨﺮﻳﺐ و از ﺣﻴﺎط...

در ﻣﺴﺠﺪی ﻣﻲﺗﻮان اﻃﺎﻗﻲ ﺑﺮای ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﺮادران ﻋﺰﻳﺰ ﺣﺰب اﷲ در اﻣﻮر ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ؟

ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ و ﻣﺘﻮﻟﻲ ﭼﻪ وﻇﺎﺋﻔﻲ و ﭼﻪ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ دارد؟

آﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻴﺮ ﻛﻪ واﻗﻒ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ داده و ﺑﻨﺪه ﻗﺒﻮل ﻛﺮدهام- وﻓﺘﻮﻛﭙﻲ آن ﺳﻨﺪ ﺿﻤﻴﻤﻪ اﺳﺖ- ﻛﺴﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼن ﻛﻨﺪ؟

آﻳﺎ ﺣﻘﻴﺮ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ اﻋﺮاض از ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ واﻗﻒ از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻪ و ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻃﻲ ﻫﻢ اﺑﺘﺪاء ﻋﻘﺪ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

وﺳﺎیلی ﻛﻪ ﺑﺮای ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ و ﻳﺎ ﻣﺴﺠﺪ وﻗﻒ ﺷﺪه آﻳﺎ اﻓﺮادی ﻛﻪ در ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ آن وﺳﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺮوﺳﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ وﻟﻴﻤﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﺘﻢ اﻣﻮات اﻣﺎﻧﺘﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ...

واﻗﻔﻲ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪه (اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ 70 ﺳﺎل ﭘﻴﺶ رخ داده) ﺗﻮﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺎ اوﻻد ذﻛﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎل آﻳﺎ آن ﺷﺨﺺ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻠﻚ را ﺑﻪ ﻧﻮه اش ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟

در ﻣﻮاردی که واﻗﻒ در وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺖ را ﺑﻪ اوﻻد ﺧﻮد ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ از ﻧﺴﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ آﻳﺎ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻮدن ﻣﺘﻮﻟﻲ از اوﻻد ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ و اﻣﺎﻧﺖ و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻴﺰ در اداره اﻣﻮر ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ...

واﻗﻔﻲ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻲ را ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﮔﻮرﺳﺘﺎن وﻗﻒ ﻛﺮده و ﻋﺪهای اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﺮف اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ از آن ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻳﻢ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.

ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻛﻪ وﻗﻒ ﺑﻮده ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺠﺎری واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﻤﺴﺖ اﻋﻈﻤﻲ از آن ﺑﻌﻠﻠﻲ ﺑﻪ وﻗﻒ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﻛﻤﺘﺮی در ﻣﻠﻜﻴﺖ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه آن ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻗﻒ...

تبلیغات