مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/احكام حدود
آخرین پرسش و پاسخ - احكام حدود

مرد متأهّلى با دخترى باكره، يا با زنى بيوه آميزش نموده است. مجازات اين مرد چيست؟

اگر زن شوهردارى )به عقد دائمى( با فريب و نيرنگ با مرد متأهّلى ازدواج كند و دخول هم صورت بگيرد و اين مرد متأهّل هم عالمانه اين ازدواج را كرده باشد، آيا عمل ايشان زنا محسوب و هردو مجازات...

اگر مردى كه داراى زن صيغه اى )مدّت دار ولو درازمدّت( است، با زنى كه داراى شوهر دائمى است زنا كند، آيا مجازات اين مرد اعدام است؟

اگر كسى با زن مرده اى نزديكى كند، آيا جرم زنا صورت گرفته و حدّ زنا دارد؟

آيا در جهت اثبات زناى زوجه، شهادت زوج به ضميمه شهادت فرزندان، يا شهادت فرزندان به تنهايى كفايت مى كند؟

آيا براى زنى كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته، اعم از ثيّب و يا باكره، علاوه بر مجازات و يا ارش البكاره مهر المثل نيز ثابت است؟

بعضى از فقها در زناى مطاوعى دختر باكره، عقيده دارند كه ارش البكاره به وى تعلّق مى گيرد، نظر حضرتعالى چيست؟

كسى كه قرار است به عنوان حد يا قصاص اعدام شود، اگر حدود و تعزيرات ديگرى كه مادون قتل است براى او ثابت شود، آيا مى توان از آنها صرف نظر كرد؟ آيا در اين جهت بين حقّ اللّه و حقّ النّاس...

شخصى اقرار كرده كه با دخترى رابطه داشته و با وى نزديكى نموده است; چون دختر حامله شده به دستور زنى به وى مشروب آلوده به سم مى دهد تا سقط جنين كند و براى اين كه دختر را به خوردن آن تشويق...

شخصى به مجازات شلاّق، حبس، تبعيد، اعدام، قصاص و جزاى نقدى محكوم شده است، آيا تمام اين مجازات ها بايد اجرا شود؟ اگر بايد اجرا شود ترتيب اجراى مجازات هاى فوق چگونه است؟ اگر حبس وىسال...

سنگسار و پرتاب ازبلندی حکم قرآن است یا سنت؟ لطفابه آیه و یا روایت هم اشاره شود.

تبلیغات