مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/احکام/اصطلاح شناسی فقهی
آخرین پرسش و پاسخ - اصطلاح شناسی فقهی

نماز غفیله در اصطلاح فقهی به چه نمازی اطلاق می شود؟

نماز قصر ( مسافر ) در اصطلاح فقهی به چه نمازی اطلاق می شود؟

نماز قضا در اصطلاح فقهی به چه نمازی اطلاق می شود؟

نماز مستحب در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟

نماز میت در اصطلاح فقهی به چه نمازی اطلاق می شود؟

نماز واجب در اصطلاح فقهی به چه نمازی اطلاق می شود؟

نماز وحشت در اصطلاح فقهی به چه نمازی اطلاق می شود؟

نماز یومیه در اصطلاح فقهی به چه نمازی اطلاق می شود؟

نوافل یومیه در اصطلاح فقهی به چه نمازهایی اطلاق می شود؟

نهی از منکر در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟

نیت در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟

واجب در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟

اوداج اربعه در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟

اورع در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟

اولی در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟

تستر در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟

وراث در اصطلاحات فقهی چه کسانی هستند؟

واقف در اصطلاحات فقهی چه کسی است؟

وثیقه در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟

هبه در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟

تبلیغات