مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/کلام/کلام جدید
آخرین پرسش و پاسخ - کلام جدید

لطفاً بفرماييد كه صدف و گوهر دين چيست؟ دو پاسخ يكي در سطح ابتدايي و عاميانه و ديگري علمي و تخصصي بيان کنيد ؟

چرا زبان ديني مورد توجه متكلمان بوده است؟ رويكردهاي مختلف درباره معناداري گزاره‌ها و باورهاي ديني كدام‌اند؟

چرا زبان ديني مورد توجه متكلمان بوده است؟ رويكردهاي مختلف درباره معناداري گزاره‌ها و باورهاي ديني كدام‌اند؟

قرائت هاي گوناگون از دين چيست؟

پى آمدهاى منفى پاى بندى به نظريه ى قرائت هاى گوناگون چيست؟

ادلّه و مبانى نظريه ى قرائت هاى گوناگون را بررسى و نقد كنيد.

پيشينه و انگيزه ى طرح نظريه ى قرائت هاى گوناگون چيست؟

آيا نقدي بر ديدگاه هاي شلاير ماخر، ويلهلم ديلتاي و گادامر، درباره هرمنوتيك وجود دارد؟

پيشينه و سير تطوّرات هرمنوتيك را بيان كنيد.

هرمنوتيك چيست؟ با توجه به نوپايي اين علم آيا دانشمندان اسلامي به آن توجه داشته‌اند؟ و بالاخره نقش آن در فهم انسان چيست؟

اگر شيعه حق است , چرا در اقليت است و اكثر مسلمانان جهان , آن رانپذيرفته اند ؟

سر اختلاف علما، فقها و مفسرين در فهم متون ديني چيست؟

ادلّه و مباني نظريّة قرائت‌هاي مختلف را بررسي و نقد كنيد.

پيشينه و انگيزه طرح نظرية قرائتهاي مختلف چيست؟

فمينيسم چيست؟ از چه زمان به وجود آمده است؟

در روايات زيادى ملاحظه مى شود كه توجه خاصى به زنان شده است، به طورى كه گرامى داشتن آنان از نشانه هاى ايمان دانسته شده است. آيا اين مسأله با فمينيسم ارتباطى دارد يا خير؟ اصولا فمينيسم...

كاربرد دين در جامعة مدرن چيست؟

در مورد مدرنيته و مكاتب مولود آن و افول و توّلد آن و نيز چند منبع مفيد و موجود در بازار را نام ببريد؟

آيا تعدّد اديان دليل بر حقانيّت كثرت گرايى نيست؟

پیامدهاى مثبت پلوراليسم دينى، كدام است؟ آيا اين پى آمدها در دين اسلام به دست نمى‏آيد؟تفاوت جامعه‏ى اسلامى با جامعه‏اى كه در آن، پلوراليسم دينى پذيرفته شده است، چيست؟

تبلیغات