مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/کلام/کلام جدید/ پلوراليسم دينى
آخرین پرسش و پاسخ - پلوراليسم دينى

آيا تعدّد اديان دليل بر حقانيّت كثرت گرايى نيست؟

پیامدهاى مثبت پلوراليسم دينى، كدام است؟ آيا اين پى آمدها در دين اسلام به دست نمى‏آيد؟تفاوت جامعه‏ى اسلامى با جامعه‏اى كه در آن، پلوراليسم دينى پذيرفته شده است، چيست؟

نظريه‏ى پلوراليسم (كثرت گرايى) و تقريرهاى مهم آن را تبيين فرماييد.

پى‏آمدهاى منفى پلوراليسم دينى كدامند؟

آيا پلوراليسم دينى با خاتميّت سازگارى دارد؟

ميان پلوراليسم دينى و سياسى چه نسبتى وجود دارد؟

ما معمولا در ميان انديشمندان كثرت گرا در حوزه ى دين بيشتر با نام جان هيك آشنا هستيم، آيا غير از ايشان كس ديگرى هم اين نظر را دارد؟

بحثى را مى خواندم كه بين دكتر نصر و جناب آقاى جان هيك بود. آيا آقاى نصر هم ديدگاه مشابهى با ديدگاه جان هيك دارد يا اين كه پلوراليسم را با تقريرى ديگر مطرح مى كند؟

وقتى خداوند به زبان هر قوم و گروهى با آن ها صحبت كرده و براى هر قوم، دين خاص خودشان را نازل كرده است. آيا تبليغ دين، ديگر معنايى مى تواند داشته باشد؛ مثلا مسلمانان، مبلّغانى را به چين...

يكى از ادعاهاى انحصار گرايان دین اين است كه نجات فقط در دين ما وجود دارد و تنها كسانى رستگار هستند كه در كليسا باشند. از ديدگاه اسلام اين مسئله ى نجات منحصر به افرادى است كه مسلمان...

در شوراى واتيكانى دوم كه در سال 1962 شروع شده بود و تا 1965 ادامه داشت، اصلى را تصويب كردند كه ساير اديان هم مى توانند نجات يابند. آيا اين اصل پذيرش نوعى تكثرگرايى دينى نيست؟

پلوراليسم دينى داراى چه ابعادى است و از ديدگاه اسلامى كدام يك از اين ابعاد قابل پذيرش است؟

آيا كثرت گرايى دينى را با تمام اين ابعادش نمى پذيريم يا اين كه بعضى از ابعادش را مى پذيريم، مثل پلوراليسم اخلاقى يا رفتارى را كه شما فرموديد قبول مى كنيم و بعضى ديگر مثل پلوراليسم در...

اگر كثرت گرايى دينى در زمينه ى حقّانيّت اديان را بپذيريم، در دين اسلام كه به عنوان آخرين دين مطرح شده، چه طور مى توانيم هم حقّانيّت ساير اديان را بپذيريم، هم اين كه بگوييم خدا از ما...

در ديدگاه هاى انحصار گرايانه مسیحی مى ديديم كه آنان عقيده داشتند كه حتّى پيامبران الهى تا وقتى كه حضرت مسيح اين ها را غسل تعميد ندهد، وارد بهشت نمى شوند و در سرزمين لمبو نگه داشته مى...

آيا مى توانيم نكات مثبتى را كه ممكن است پلوراليسم دينى داشته باشد، بگيريم و خود كثرت گرايى و پلوراليسم دينى را نپذيريم و تفكيكى بين آن ها قائل شويم؟ مثلا يكى از نكاتى كه پلوراليسم دينى...

در صدر اسلام تا وقتى كه يهوديان خيانت نمى كردند، در كنار مسلمانان زندگى مسالمت آميزى داشتند و هم چنين مسيحيان؛ امّا وقتى آن ها به مبارزه ى عملى مى پرداختند، با آن ها به وجهى كه شايسته...

آیا خداوند متعال به دليل نقصى كه در اديان گذشته وجود داشت و به خاطر تحريفى كه در اين اديان به وجود آمده بود دين جديد را فرستاد؟

دیدگاه شهید علامه مرتضی مطهری درباره پلورالیسم چسیت؟

پلوراليسم دينى را تبیین نمایید.

تبلیغات