مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/تاریخ/تاریخ معاصر/سلطنت قاجاریه
آخرین پرسش و پاسخ - سلطنت قاجاریه

در باره زندگي و شخصيت آية اللّه شيخ فضل اللّه نوري قدس سره الشريف توضيح دهيد؟

نقش ستارخان و باقر خان در نهضت مشروطه را بيان كنيد؟

جنگ جهاني اول چه تأثيراتي بر ايران داشت؟

امتيازات مهم و عهدنامه هاي ايران در عصر قاجار به خارجيان را نام ببريد؟

آيا شيخ فضل الله نوري واقعاً مجتهد بود؟ چرا علما، اعدام او را تأييد كردند؟

در ايران مرداني مثل امير كبير صدارت داشتند. معروف است كه او با روحانيت مخالف بود، آيا صحت دارد؟

علت فتواي آيت الله شيرازي در خصوص تحريم تنباكو؟ آيا ساير امتيازات استعماري نبوده است؟

انقلاب مشروطه چيست و زمينه‌هاي پيدايش آن چه بود؟

فرهنگ و ميزان تحصيلات مردم ايران و ميزان فرهنگ‌پذيري آنها در عصر قاجار چگونه بود؟

امتيازات مهم و عهدنامه هاي ايران در عصر قاجار به خارجيان را نام ببريد؟

افغانستان از يك ديد بخشي مهم از تمدن ايران قديم(ايران شرقي) مي باشد و تمدن ايراني ـ اسلامي در آنجا رشد و نمو پيدا كرد. حالا چرا ايرانيان آن را به حساب خود گذارده اند و چرا تمدن ايران...

گفته شده مدرسه فيضيه توسط فتحعلي شاه تأسيس شد، اگر صحيح است پس چرا آن را به نام فيض كاشاني نسبت مي‎دهند؟

عبرتهاي نهضت مشروطه را بيان نموده و نقاط آسيب پذيري آنرا بنويسيد؟

شيخ خزعل و نام پدر او و چگونگي موقعيّت و سرنوشت او را بيان كنيد.

اقدامات سياسي آقا محمد خان قاجار براي كنار زدن رقباي خود در ايل قاجار چه بوده است؟

تمايز اساسى عدالت خانه و مشروطه در چه امورى بوده است؟

ميرزا ملكم خان ناظم الدوله که بود و چه نقشی در مشروطه داشت؟

صنيع الدوله که بود و چه نقشی در مشروطه داشت؟

ملت و رهبران مشروطه در نخستين گام نهضت، خواستار مشروطه بودند، يا عدالت خانه؟

حاميان فرهنگ غربى در مشروطه در پى چه اهدافى بودند؟

تبلیغات