مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/سیاست/مسایل ایران /قانون اساسی
آخرین پرسش و پاسخ - قانون اساسی

ارکان تدوین قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی(رحمت الله علیه) چیست؟

اصول برتر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟

نظارت بر اجرای قانون اساسی با ضمانت اجرا ی آن يكى است يا متفاوت؟ اگر متفاوت اند حوزه ى هر كدام چيست؟

آيا مى توان از ديدگاه شريعت، تعريف خاصى از قانون اساسى ارايه داد؟

قانون اساسى را تعريف كنيد؟

از آن جا كه ماهيّت حكومت اسلامى با ماهيت ساير حكومت ها اين تفاوت بنيادين را دارد كه براى كمال معنوى انسان، اهميت بسيارى قائل است و بالاترين حق براى انسان را حقّ توحيد مى داند، آيا در...

بر اساس شيوه هاى متداول در دنيا، قوانين اساسى بر چند گونه پيدايش مى يابند؟ به تعبير ديگر، منشأ شكل گيرى و پيدايش قوانين اساسى چگونه است؟

شیوه های تدوين قانون اساسى مردم سالار چیست؟

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به كدام يك از شيوه هاى رايج تدوين قانون اساسی، تدوین و تصويب شد؟

ویژگی های قانون اساسی مورد قبول امام خمینی(رحمت الله علیه) چیست؟

در ديدگاه تدوين كنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، قانون اساسى شكلى مورد نظر بوده يا قانون اساسى ماهُوى؟[1]

رابطه ى وظيفه قانون اساسی و ضمانت اجرا آن چيست؟

گذشته از ضمانت اجراهاى هر يك از اصول و فصول قانون اساسى، ضامن اجراى كليّت قانون اساسى چيست؟

قانون اساسى در اصول خود هم بر جمهوريّت تأكيد دارد و هم بر اسلاميّت. آيا جمهوريت نظام ضامن اجراى اسلاميّت آن است يا برعكس، اسلاميّت ضامن اجراى جمهوريّت است؟

بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور باید چه شرایطی را دارا باشد؟

تبلیغات