مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/پزشکی و سلامت/ داروها
آخرین پرسش و پاسخ - داروها

مشخصات داروی گیاهی سنامد(SENA_MED) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

ترکیبات شیمیایی تخم کتان(FLAX SEED) و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

ترکیبات شیمیایی خاکشیر(FLixweld) و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

ترکیبات شیمیایی گریپ فروت(Grapefruit) و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

ترکیبات شیمیایی ترب و تربچ(Radish) و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

داروی گیاهی آلتیب ALTIB را معرفی و موارد و مقدار مصرفش را توضیح دهید.

ترکیبات شیمیایی شبدر قرمز(Red Clover) و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

ترکیبات شیمیایی برنج(RICE)و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

ترکیبات شیمیایی و خواص داروئی میوه به چیست؟

ترکیبات شیمیایی لوبیای سویا(Soy bean) و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

ترکیبات شیمیایی اسفناج(Spinach) و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

ترکیبات شیمیایی زعفران(Saffron) و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

مشخصات داروی گیاهی سامی لاکس(SAMILAX) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

گیاه دارویی زیره سبز (کرابیه)(Cumin Seed) را معرفی نموده، ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی آن را نیز بیان کنید.

مشخصات داروی گیاهی گل گریپ (GOL _ GRIPE) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی بخور اوکالیپتوس گل دارو (GOLDARU EUCALYPTUS INHALER) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی آلتادین(ALTHADIN) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی آنتوم(ANETHUM) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی بخور اوکالیپتوس ایران داروک -محلول غیر خوراکی چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

مشخصات داروی گیاهی آلیکوم (ALICOM ) چیست و در چه مواردی و به چه مقدار باید مصرف شود؟

تبلیغات