مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حقوق/کلیات
آخرین پرسش و پاسخ - کلیات

آيا در حال حاضر احكام و قوانين صدر اسلام كاربرد و كارآيي صدر اسلام را داراست يا خير؟

در زمان حاضر كه تمامي علوم در حال تغيير و تكامل مي باشند، آيا با سيستم قضائي اسلام مي توان از وقوع، تكرار و شيوع جرم جلوگيري كرد؟ و عدالت مورد نياز جامعه را تأمين كرد؟

در حقوق اسلامي تا چه ميزان به اصلاح و تربيت مجرمين و آماده كردن آنها براي بازگشت به زندگي سالم و جامعه تأكيد شده است؟

نقش مذهب در حقوق اساسي چيست؟

وجه تمايز فقه اسلامي و علم حقوق چيست؟ آيا نسبت اين دو، عموم و خصوص من وجه مي باشد؟

وجه تمايز فقه اسلامي و علم حقوق چيست؟ آيا نسبت اين دو، عموم و خصوص من وجه مي باشد؟

آيا خشونت دولتي مجاز است؟

شبهه: با وجود اين كه قوه قضائيه ما كه مبتني بر ساختار حقوقي رومي ـ ژرمني است ـ ولي حوزه و نهاد روحانيّت هنوز نتوانسته است يك ساختار اسلامي ارائه دهد و با ساختارهاي غير اسلامي احكام...

فرم اخذ رضايت نامه از بيماراني كه عليرغم نظر پزشك معالج حاضر به بستري شدن يا خواهان مرخص شدن از بخشهاي بستري با رضايت شخصي هستند بايد حاوي چه مطالبي باشد .

قديمي‌ترين و اولين قانون نوشته شده مربوط به چه كساني بوده و در كجا نگهداري مي‌شود؟

آيا موازين شرعي كه به صورت قانون رسمي در مي آيد موجب بر قراري عدالت مي شود؟

قديمي‌ترين و اولين قانون نوشته شده مربوط به چه كساني بوده و در كجا نگهداري مي‌شود؟

سلام ازسپاه هستم اياماده قانوني وجود دارد که بتوان هزينه دادرسي رابراي ادارات ظرف مدت يکسال يابيشترپرداخت کردمنظوردرمرحله تجديدنظرميباشد

در صورتي که خطاب به کسي توهين لفظي رکيک صورت گرفته باشد آيا درشرايطي که شاهدين حاضر به ارائه شهادت نباشند شکايت وادعاي حيثيت شخص به نتيجه اي ميرسد.و مورد قابل داد رسي است .

متمم قرارداد در مناقصات خدمات چگونه محاسبه مي گردد

اگردر مناقصه اي پاکت ج بازگردد فرم قيمت مهر و امضاء نشده باشد آيا مناقصه گردد رد مي شود يا فرصت داده مي شود فرم قيمت مهر و امضاء گردد

يک فرد آقا با 17 سال سن به بنده بدون درگيري با يک قطعه شيشه حمله ور شدند به قصد قتل و ضربه اي کاري در ناحيه گردن در قسمت شاه رگ ايجاد کردند که باتوجه به شرايط جسماني بنده قصد مجرم نافرجام...

براي تنظيم دادخواست ودفاع حقوقي قوي مطالعه چه منابعي پيشنهاد ميشود

درسال 1379 ازشخصي که وکيل صاحي ملک بود قطعه زميني به شرط تنظيم قرارداد واگذاري توسط بنياد مسکن خريداري وثمن معامله را نقدا" پرداخت نموده و قرارداد واگذاري ازبنياد مسکن اخذ نمودم .بعد...

با سلام اينجانب آپارتماني را با مشخصات تعيين شده در مبايعه نامه پيش خريد نموده ام. فروشنده طبق يکي از مفاد تعهداتش در مبايعه نامه مي بايست يک انباري در يکي از محل هاي مشخص شده در مبايعه...

تبلیغات