مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حقوق/حقوق مدنی
آخرین پرسش و پاسخ - حقوق مدنی

در بيع معين ميدانيم وقتي که مبيع قبل از قبض تلف شود في الواقع بيع منفسخ و منافع عين تا زمان تلف به خريدار تعلق دارد ولي در بيع کلي در معين نه ميتوانيم واژه باطل را بکار ببريم چون شرايط...

اينجانب آپارتماني را با مشخصات تعيين شده در مبايعه نامه پيش خريد نموده ام. فروشنده طبق يکي از مفاد تعهداتش در مبايعه نامه مي بايست يک انباري در يکي از محل هاي مشخص شده در مبايعه نامه...

ما دادخواستي به دادگاه دادگاه مبني بر تقسيم ماترک مادري و شکايت از يکي وراث جهت تصرف غير قانوني زمين ارثي که 7 وارث داشته و 5 وارث ارثي دريافت ننموده اند.بعد از جلسات دادگاه و دفاعيات...

لطفاً در موارد زير بنده را راهنمائي نمائيد 1- در صورتي که عقد قرارداد به علت تخلف از شرط فعل و عدم امکان اجراي آن بدون استناد به فعل مشروط له و به استناد مواد 232، 239 و 240 قانون...

در ماده 9 سرقفلي موجر و مستاجر (ماده 9- چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلي به مالک نپرداخته باشد و يا اين که مستأجر کليه حقوق ضمن عقد را استيفاء کرده باشد هنگام تخليه عين...

آيا موكل كه خود از مفاد وكالتنامه بلاعزل رسمي تنظيمي خبر دارد و وكالنامه نيز ابطال نگرديده حق شكايت از وكيل را بابت اجراء موضوع وكالتنامه قانوني را پس از گذ شت دوسال كه موضوع اصلي آن...

با توجه به اينکه ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376اخذ سرقفلي را تجويز نموده است آيا در انقضاء مدت اجاره و تخليه ، بايد معادل همان مبلغ اخذ شده به مستاجر مسترد شود يا با توجه...

با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در مورد پرداخت قيمت عادله روز سرقفلي که مستلزم رسيدگي است آيا تخليه موکول بپرداخت اين حق است ؟

منظور از "عمل به شرط کردن" در ماده 246 قانون مدني آيا شروطي است که قبل از اعمال فسخ عمل شده اند (يعني زمان صحت معامله) و يا شروطي است که بعد از اعمال فسخ عمل شده اند؟ در صورتي که به...

اينجانب اقدام به معامله ملكي نموده ام اما به لحاظ مشكل عدم فروخته شدن ملكم در شهرستان نتوانستم ميزان مبلغ باقي مانده را به مالك در ازاي ملك پرداخت كنم. فسخ قرارداد به مبلغ 5 ميلون...

براي شکايتم از رئيس يک اتحاديه که براي پسرش بدون موافقت شريک جواز کسب صادر کرده (دفتر حقوقي و رئيس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني و سازمان بازرگاني استان تهران کتبا غيرقانوني...

مدتي پيش خانه اي را به مستجري داده و اكنون قصد فروش آنرا داريم مستاجر هم از ورود خريداران به هر صورتي جلوگيري مي كند در اين بين ما هم نياز مبرم به فروش خانه به شرط اتمام قرارداد مستاجر...

در زمان اعمال حق حبس، خسارات ناشي از عدم تسليم مبيع و همچنين خسارات ناشي از عدم تاديه ثمن به عهده کداميک از بايع و مشتري است؟

موصي با تعيين وصي، وصيت نموده وصي با نظارت فرزند ارشد موصي کليه اموال را بفروش رسانده و وجه حاصل از فروش را به 4 سهم تقسيم نمايد و از اين 4 سهم، 2 سهم به پسر بزرگ، 1 سهم به دختر و 1...

مغازه اي را با قرداد دوطرفه البته غير ثبتي اجاره يک ساله دادم و بابت تخليه چک 80ميليوني دريافت کردم اينک مستاجر بعد از خاتمه قرداد ملک را تخليه نمي کند بهترين راه برخور چيست اجرا گذاشتن...

اگر فردي با اخذ وکالتنامه کاري در دفترخانه مبادرت به انجام کارهاي اداري و بانکي اشخاص حقيقي و حقوقي بپردازد آيا اين کار از نظر قانوني جرم است يا خير؟

سهم الارث زوجه درصورتي که زوج از همسر اول خود داراي فرزند باشد ولي او وزوج فاقد فرزند مشترک باشند؟

در صورتي که مشتري مبيع را اجاره داده باشد و سپس بيع به علت تخلف از شرط بايع، بيع فسخ شود؛ 1-وضعيت عقد اجاره پس از فسخ چيست؟ 2-وضعيت اجاره بها پس از فسخ و رابطه حقوقي مشتري و بايع...

در سال ۶۹ پدر من يک مغازه را به شخصي اجاره داده و سرقفلي آن را نيز فروخته اما اين شخص پول سر قفلي را نداده است و اجاره را هم از 84 نداده است و به مغازه نيز خسارت وارد شده. در حال حاضر...

در صورتيکه پس از فسخ عقد بيع، بايع از پرداخت ثمن خودداري کند و مبيع به درخواست مشتري و با دستور دادگاه به منظور تامين خواسته (استرداد ثمن) توقيف شود آيا بايع قبل از استرداد ثمن حق دارد...

تبلیغات