مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حقوق/حقوق اموال
آخرین پرسش و پاسخ - حقوق اموال

آيا واحدهاي پيمانکاري( شرکتهاي دولتي) که از اعتبارات دولتي و درآمدهاي اختصاصي استفاده مينمايند مشمول عوارض مشاغل ميباشند در صورت مثبت بودن جواب مواد قانوني آن مورد نياز مي باشد؟

اگر قبل از تحويل ملک مستاجر تقاضاي فسخ قرارداد نمايد با اين توضيح که خواهان استرداد يک سوم رهن پرداختي به موجر را شود . چه ديوني را بايد به بنگاه و موجر بپردازد و يا اينکه بدليل عدم...

درسال 1379 ازشخصي که وکيل صاحي ملک بود قطعه زميني به شرط تنظيم قرارداد واگذاري توسط بنياد مسکن خريداري وثمن معامله را نقدا" پرداخت نموده و قرارداد واگذاري ازبنياد مسکن اخذ نمودم .بعد...

پدر من يك قطعه يك هكتاري از پدرش در سال 1336 ( به قيمت40000 ريال)به ارث برده در شهرستان اشتهارد و سند مالكيت قطعي دارد. حال اداره منابع طبعي كرج ميگويد اراضي فوق ملي است. با توجه به...

اينجانب ملکي را از شخصي خريداري نموده که پس از مراجعه به دفتر خانه، دفترخانه نامه اي به اداره ماليات نوشته و درخواست مفاصا حساب مالياتي نموده وليکن شخص مذکور بدهي مالياتي داشته و پس...

نحوه تملک املاک اوقافي از جمله مساجد توسط سازمانهاي دولتي را بيان کنيد؟ مثال نحوه استقرار کانون هاي فرهنگي ارشاد در مساجد به نحوي که در قسمتي از ملک موقوفه ساختمان کانون فرهنگي ايجاد...

تبلیغات