مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حقوق/حقوق اداری
آخرین پرسش و پاسخ - حقوق اداری

بنده با مدرک ليسانس و با عنوان شغلي کارشناس با شرح وظايف مشخص با 12 سال سابقه خدمت ميباشم در اداره رئيس اداره به زور و اختياراتي که دارد بنده را به کار ديگري که در شرح وظايف ام نيست...

در طول سالهاي دفاع مقدي تعدادي از كارمندان دولت (جهاد سازندگي) طي ماموريت رسمي به جبهه اعزام شدند ولي حق ماموريت دريافت نكرد ه اند (فقط حقوق خود را دريافت كرد ه اند).براي دريافت حق...

اساسنامه شرکت تعاوني روستا ئي به صراحت بيان کرده خدمات اعضاي هيئت مديره بلا عوض و افتخاري است باتوجه به اين موضوع و استناد به تبصره 2 ق ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 1373 باعنايت...

اگر مستخدم رسمي را از شهر محل خدمت استخدامي در يك دستگاه اجرايي به شهر ديگري از همان استان در همان دستگاه اجرايي بدون رضايت شخص مستخدم و با حفظ پست سازماني منتقل نمايند آيا نامبرده...

آيا رزمندگاني كه بيش از يكسال حضور داوطلبانه در دفاع مقدس داشته و جانباز كمتر از 25 درصد هستند در قوانين فعلي ايثارگرند يا خير.و چه تسهيلاتي در قوانين فعلي بايد دريافت كنند.

با عنايت به تبصره ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص ماموريت آموزش كاركنان ايثارگر.جزييات اين تبصره را چگونه مطالعه نماييم .اگر كارمندايثارگري ماموريت آموزشي بگيرد چه مزايايي از...

پرشش من در خصوص کساني است که بعد از جنگ تحميلي در مناطق جنگي حضور داشته اند از جمله کردستان . عنوان شده افرادي که در اين مناطق حضورداشته اند مي توانند از امتياز ايثارگري استفاده نمايند...

من و همسرم در يک سازمان کار مي کنيم اما وام مسکن ، ازدواج و هزينه سفر تنها به يکي از ما تعلق مي گيرد.آيا قانوني است؟با استناد به چه قانوني مي توانم پيگيري کنم و از حقم دفاع کنم؟

آيا با اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ 88/1/1 و حكم مقرر در ماده 106 آن قانون در خصوص مباني مشمول كسور بازنشستگي كارمندان مشمول قانون و حكم مقرر در ماده 127 قانون مبني...

آيا عضويت يک کارمند دولت اعم از رسمي يا قراردادي به عنوان مدير عامل يک شرکت خصوصي با مسئوليت محدود مغاير با قانون است؟

آيا افرادي كه باستناد بند الف ماده 88 قانون تنظيم دردستگاههاي دولتي بصورت خريد خدمت قرارداد منعقد نموده اند باستناد ماده 188 قانون كار از شمول قانون كار خارج بوده و يا براي خروح از...

کارمندي که ده سال قبل استخدام رسمي آزمايشي بوده باشد و سپس استعفا داده و بعد از چندسال دوباره به سرکار آمده است ولي کارگزيني الان حکم استخدام پيماني را صادر کرده است آيا مي شود به ديوان...

اينجانب معلم حق التدريس آموزش و پرورش مي باشم و از سال 81 تاکنون مشغول مي باشم ودر حال حاضر که بحث استخدام معلمان حق التدريس بر اساس سنوات مستمر تدريس مطرح است کارگزيني منطقه در سال...

با عنايت به اينكه بر اساس قانون بودجه سال 1389 تفاوت تطبيق مندرج در احكام حقوقي سال 1388 كاركنان مشمول قانون مدريت خدمات كشوريدر حكم حقوق ثابت مي باشد آيا اين قسمت از حقوق ثابت همانند...

ماموريت آموزشي کارکناني که فرزند شاهد و جانبا زهستند لازم اجرا مي باشد آيا دستگاه اجرايي مي تواند خلاف اين دستور العمل رفتار نمايد و کارمند را ملزم به استفاده از مرخصي بدون حقوق نمايد.

اينجانب به عنوان کارشناس حقوقي در يکي از شرکتهاي دولتي به مدت 5/6 سال است که مشغول به کار مي باشم و تاکنون نسبت به تغيير وضعيت بنده اقدامي بعمل نيامده است .لذا خواهشمند است در جهت احقاق...

بنده يک نيروي قراردادکارمعين با سابقه 9 سال و مدرک تحصيلي ليسانس هستم بصورت متصدي امور دفتري در آموزش و پرورش مشغول بکار هستم. سوال من از شما بزرگواران اين است: 1- حقوق و مزاياي نيروهاي...

قانون خدمات کشوري در سال 88 اجرايي شد و متاسفانه من در همان سال با آزمون قبول شدم و از يک نيروي قراردادي به يک نيروي پيماني تبديل شدم. چند سوال داشتم. 1- با مطالعه قانون خدمات کشوري...

بر اساس مفاد ماده 49 قانون برنامه چهارم ،دانشگا هها و موسسات آموزش عالي داراي مقررات اداري واستخدامي خاص و هيات امنايي گرديده اند ، در راستاي مفاد ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري...

ماده 39 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اشعار مي دارد: حقوق ومزاياي حالت اشتغال ،بازنشستگي و وظيفه ومستمري بگيري مستخدمان جانباز كه كارافتاده تلقي مي شوند...

تبلیغات