مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حقوق/آیین دادرسی مدنی
آخرین پرسش و پاسخ - آیین دادرسی مدنی

آيا صدور حكم اعسار بر پرداخت مبلغ چك برگشتي ، مانع صدور اجرائيه حكم دادخواست اصلي مي‌شود؟

براي چهار پرونده اعسار كه يك نفر خواهان و يك نفر خوانده دارد چگونه ميتوان جهت تجميع انها اصطلاحا يك كاسه كردن انها براي پرداخت يك قسط در ماه اقدام كرد ؟ ايا بايد دادخواست داد يا درخواست...

اگر در جريان رسيدگي به يك پرونده حقوقي در دادگاه عمومي ،يكي از خواندگان فوت نمايد و متعاقبا قرار توقف رسيدگي تا معرفي جانشين آن خوانده ، صادر شود ،خواهان به عنوان ذينفع از چه طريق بايد...

براي تنظيم دادخواست ودفاع حقوقي قوي مطالعه چه منابعي پيشنهاد مي شود.

آيا مي توان نسبت به راي ديوان عالي كشور از مقام عالي رييس قوه قضاييه تقاضاي رسيدگي و فرجامخواهي كرد ؟

آيا از طرف رءيس قوه قضائيه بخشنامه اي مبني بر ممنوعيت برداشت از حساب هاي دولتي و خصوصا نيروهاي مسلح در مواردي که سازمان محکوم به پرداخت محکوم به شود به دادگستري ها ابلاغ گرديده است؟لطفا...

در صورتيکه در مرحله تجديد نظرخواهي فقط نسبت به بخشي از محکوم به در راي بدوي تجديد نظر خواهي شود، آيا آن بخش از راي (محکوم به) که از آن تجديد نظرخواهي نشده است با اتمام زمان قانوني تجديد...

آيا اگر رييس دادگاه در وقت دادرسي درحال مرخصي باشد و دادرس بجاي او دادگاه را تشكيل دهد و دفاعيات طرفين را صورت جلسه كند پس از مراجعت از مرخصي مجازاست كه راي صادركند؟

احتراماً اگر زني در آپارتماني در حد شأنش که به نام وي است با شوهر و دو فرزندش زندگي مي کند و جز اين آپارتمان، منزل ديگري براي سکونت ندارد و همسرش نيز خانه اي ندارد. آيا به نظر حضرتعالي...

نحوه وشرايط طرح دعاوي خلع يد چگونه است؟

با سلام فردي مالك يك قطعه زمين در اطراف يك روستاست كه بر اساس عرف آن جا نوشته اي كه با تأييد دهداري و مهر وي است دليل و سند مالكيت محسوب مي‌شود علاوه بر اينكه اماره تصرف يعني پا ديوار...

درسال 84 يک قرارداد در بنگاه موضوع فروش يک باب مغازه بابت پول ربوي بوده ومنعقد نموده وبابت قرارداد هيچ گونه وجهي اعم ازنقد وغير نقد ردوبدل نشده چه در بنگاه چه درخارج بنگاه وهيچ گونه...

از پرسنل سپاه هستم، آياماده قانوني وجود دارد که بتوان هزينه دادرسي رابراي ادارات ظرف مدت يکسال يابيشتر پرداخت کردمنظور در مرحله تجديد نظر مي باشد.

تبلیغات