مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/منطق
آخرین پرسش و پاسخ - منطق

برهان سبر و تقسیم به چه نحو است و چگونه عمل می‌کند؟ اگر می‌شود مثالی در این مورد بزنید؟

منظور از واجب در اصطلاح «واجب الوجود» چیست؟

قیاس اقترانی و قیاس استثنائی در منطق چیست؟

تفاوت منطق ارسطویی و دیالکتیک در چیست؟

چرا ابو علی سینا ترتیب کتب منطقی را عوض کرد؟

معنای «تأدیبات صلاحیه» در لغت و علم منطق چیست؟

دلالت بر چند قسم است؟ و معنای آنها چیست؟ مثال بزنید.

تفاوت میان «مفهوم و مصداق» و «عنوان و معنون» در چیست؟

فرق حدس منطقی و عرفانی چیست؟

اگر استقراء ناقص یقین آور نیست، پس چرا قوانین علمی یقین آور است؟ در حالی‌که برای تأیید آنها تمام جزئیات بررسی نشده است؟

چگونه می‌توان مشکلات قاعده نقض تام و نقض موضوع و مواردی که به عنوان نقض و خدشه بر آن محسوب می‌شود را حل کرد و پاسخ مناسب ارائه داد؟

ملاک صدق و کذب چیست؟

آیا عقل نمی‌تواند جزئیات از لحاظ جزئیت را بفهمد؟

چه تفاوتی میان بحث‌های منطقی و ادبی درباره موضوع الفاظ وجود دارد؟ چون هم در منطق از الفاظ بحث می‌شود و هم در ادبیات.

معنای تعریف در منطق و اصول چیست؟

چرا معقولات ثانیه فلسفی دارای جنس و فصل نیستند؟ و آیا معقولات ثانیه منطقی نیز چنین هستند؟

معنای منطق تدوینی و منطق تکوینی چیست؟

آیا نسبت صدق و کذب(راست و دروغ) در علوم تصوری امکان‌پذیر است؟

چگونه می‌توان مشکلات قاعده نقض تام و نقض موضوع و مواردی که به عنوان نقض و خدشه بر آن محسوب می‌شود را حل کرد و پاسخ مناسب ارائه داد؟

چرا باید علم منطق را بیاموزیم؟

تبلیغات