مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/منطق
آخرین پرسش و پاسخ - منطق

برهان سبر و تقسیم به چه نحو است و چگونه عمل می‌کند؟ اگر می‌شود مثالی در این مورد بزنید؟

منظور از واجب در اصطلاح «واجب الوجود» چیست؟

قیاس اقترانی و قیاس استثنائی در منطق چیست؟

تفاوت منطق ارسطویی و دیالکتیک در چیست؟

چرا ابو علی سینا ترتیب کتب منطقی را عوض کرد؟

دلالت بر چند قسم است؟ و معنای آنها چیست؟ مثال بزنید.

تفاوت میان «مفهوم و مصداق» و «عنوان و معنون» در چیست؟

آیا عقل نمی‌تواند جزئیات از لحاظ جزئیت را بفهمد؟

چرا معقولات ثانیه فلسفی دارای جنس و فصل نیستند؟ و آیا معقولات ثانیه منطقی نیز چنین هستند؟

آیا نسبت صدق و کذب(راست و دروغ) در علوم تصوری امکان‌پذیر است؟

چگونه می‌توان مشکلات قاعده نقض تام و نقض موضوع و مواردی که به عنوان نقض و خدشه بر آن محسوب می‌شود را حل کرد و پاسخ مناسب ارائه داد؟

معنای کلیات خمس در منطق چیست؟ و تفاوت آنها را نیز بیان کنید.

فرق حدس منطقی و عرفانی چیست؟

چگونه می‌توان مشکلات قاعده نقض تام و نقض موضوع و مواردی که به عنوان نقض و خدشه بر آن محسوب می‌شود را حل کرد و پاسخ مناسب ارائه داد؟

معنای «تأدیبات صلاحیه» در لغت و علم منطق چیست؟

به چه علت ابو علی سینا موضوع منطق را از معقولات ثانویه به معرف و حجت تغییر داد؟

تفاوت تصور و تصدیق در علم نحو با تصور و تصدیق در علم منطق و علم بلاغت چیست؟

اگر استقراء ناقص یقین آور نیست، پس چرا قوانین علمی یقین آور است؟ در حالی‌که برای تأیید آنها تمام جزئیات بررسی نشده است؟

ملاک صدق و کذب چیست؟

چه تفاوتی میان بحث‌های منطقی و ادبی درباره موضوع الفاظ وجود دارد؟ چون هم در منطق از الفاظ بحث می‌شود و هم در ادبیات.

تبلیغات