مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/منطق/استدلال شناسی
آخرین پرسش و پاسخ - استدلال شناسی

قیاس اقترانی و قیاس استثنائی در منطق چیست؟

آیا صدور حکم کلی از نمونه‌های جزئی کار عقل است؟ و آیا حیوانات دارای عقل هستند؟

با توجه به این‌که در منطق، قیاس معتبر و تمثیل و استقراء اعتبار لازم را ندارند؛ چرا امامان(ع) از تمثیل و استقراء استفاده می‌کردند؟

مقصود از عبارت «معلوم السببیة غیر معلوم الماهیة» در فرق بین تجربیات و حدسیات چیست؟

فائده قانون علت و معلول در تحلیل وقایع سیاسی و اجتماعی چیست؟ و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟

تقسیم بندی بدیهیات از دیدگاه خواجه نصیر چگونه است؟

فرق قضایای فطری با دیگر قضایای بدیهی در چیست؟

نام کلیات خمس در منطق ارسطو چیست؟

مناظرات حضرت ابراهیم(ع) چه ویژگی‌هایی دارند؟ آیا در مورد آن، تعبیر محاجه صحیح‌تر است یا مناظره؟ اصولاً فرق محاجه و مناظره چیست؟

معنای استدلال مباشر چیست؟

اصطلاح آثار ذاتی اشیاء چه معنایی دارد؟

تفاوت خطابه با جدل چیست؟

تعریف مقبولات چیست؟ و در کجای صناعت منطقی بکار می‌رود؟

متواترات چیست؟ و در کجای صناعت منطقی بکار می‌رود؟

آیا روش‌های فکری توصیه شده در قرآن، با صناعات خمس در منطق قابل تطبیق است؟

ارتباط دیالکتیک و حرکت دیالکتیکی را با فن جدل و مجادله در قرآن بیان نمایید؟

چرا برهان انّی نوع دوم یقین آور است؟

تبلیغات