مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/شرح حدیث/امام سجاد علیه‌السلام
آخرین احادیث - امام سجاد علیه‌السلام

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
از خوشحال شدن به گناه بپرهیز، چرا که خوشحالی از انجام گناه، از ارتکاب گناه بدتر است.

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
همه ی خیر و نیکی، آن است که انسان خودش را نگه بدارد.

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
تعجب می کنم از کسی که از طعام، به خاطر ضررش پرهیز می کند، ولی از گناه به خاطر بدی و ننگ آن پرهیز نمی کند.

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
هر کس نفس خود را ارجمند و باکرامت دارد، دنیا در نظرش بی مقدار خواهد شد.

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
منزّه است خدایی که اعتراف به نعمت را، حمد خود قرار داده است. منزّه است خدایی که اعتراف به ناتوانی از شکر را، شکر محسوب می دارد.

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
چه بسا کسانی که فریفته ی خوش گفتاری و تعریف دیگران می شوند، و چه بسا افرادی که با پوشیده ماندن عیوب و بدیهایشان، مغرور و فریفته می شوند.

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
هیچ قطره ای نزد خدای متعال، محبوبتر از دو قطره نیست: یکی قطره خونی که در راه خدا ریخته می شود، دیگری قطره اشکی که در تاریکی شب فقط به خاطر خدا ریخته می شود.

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
از دروغ بپرهیزید، چه کوچک باشد، چه بزرگ، چه جدّی باشد و چه شوخی؛ چرا که انسان اگر دروغ کوچک بگوید، بر دروغ بزرگ هم جرأت پیدا می کند.

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
درخواست نیازها از مردم، مایه ی خواری زندگی، از بین برنده ی شرم و حیا و سبک کردن وقار و متانت است و خود درخواست، فقر حاضر است.

امام سجاد علیه السلام فرمودند:
کارى که با اخلاص و پرهیزگارى توأم باشد، هر قدر به ظاهر کم باشد، کم نیست، چگونه ممکن است عملى که مقبول درگاه خداست، کم باشد؟!

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
نگاه مؤمن به چهره ی برادر مؤمنش، از روی مهرورزی و محبت نسبت به او، عبادت است.

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
هیچ چیز نزد خداوند، پس از خداشناسی، محبوب تر از نگهداری شکم و شهوت از گناه نیست. و هیچ چیز نزد خدا محبوب تر از این نیست که از درگاهش سؤال کنند.

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
دنیا خواب است و آخرت بیداری، و ما میان این دو، در خوابهای آشفته ایم.

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
از غیبت بپرهیز، که غیبت، خوراک سگهای دوزخ است.

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
مؤمن از دعای خویش یکی از سه بهره را دارد: یا برایش ذخیره می شود، یا برایش مستجاب می گردد، یا بلایی که مقدر بوده به او برسد، از او دفع می شود.

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
هر کس به آنچه خداوند برایش تقسیم کرده و روزی داده، قانع باشد، او از بی نیازترین مردم است.

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
همنشینی با صالحان، به صلاح و رستگاری می کشاند.

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
هر چشمی در روز قیامت گریان است، مگر سه چشم: چشمی که در راه خدا بیدار مانده (و نگهبانی داده) است، چشمی که از حرامهای الهی بسته باشد، و چشمی که از ترس خدا گریسته است.

امام سجاد علیه السلام فرمودند:
تقاضا نزد مردم بردن، خوارى در زندگى است و نابود کننده حیا و سبک کننده شخصیت انسان؛ و فقرى است که آدمى آن را براى خود فراهم مى سازد.

امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند:
از خدا بترس، چون که بر تو قدرت دارد، و از او حیا کن، چون که به تو نزدیک است.

تبلیغات