مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/شرح حدیث/امام‌ عسکری‌ علیه‌السلام
آخرین احادیث - امام‌ عسکری‌ علیه‌السلام

امام حسن عسکرى علیه السلام فرمودند:
از همه مردم مجاهدتر کسى است که گناهان را ترک گوید.

امام حسن عسکرى علیه السلام فرمودند:
خداوند براى شرور و بدى ها قفل هائى قرار داده که کلید آنها شراب است و دروغ گفتن از شراب هم بدتر است!

امام حسن عسکرى علیه السلام فرمودند:
ترک دادن اعتیادهاى غلط افراد، همانند معجزه است!

امام حسن عسکرى علیه السلام فرمودند:
از گناهانى که بخشوده نخواهد شد، آن است که انسان بگوید: «اى کاش گناه من همین باشد»

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
تا وقتی که می توانی تحمل کنی، دست نیاز مگشای، چرا که هر روز را روزی و رزق تازه ای است و بدان که اصرار در خواسته ها، شکوه و آبرو را می برد.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
در ادب تو همین بس که از آنچه از دیگری نمی پسندی، پرهیز کنی.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
از گناهانی که بخشوده نمی شود این است که کسی بگوید: کاش به گناهی جز این بازخواست نشوم!

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
ضعیف ترین دشمنان از نظر کید و مکر، کسی است که دشمنی اش آشکار باشد.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
بنده ی بدی است آن که دو رو و دو زبان باشد. در مقابل، از برادرش تعریف کند و پشت سر، او را بخورد. اگر برادرش بهره مند باشد به او حسد ورزد و اگر گرفتار شود، به او خیانت کند.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
هیچ فرد با عزّتی حق را رها نکرد، مگر آن که خوار شد و هیچ خواری حق را نگرفت، مگر آن که عزّت یافت.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
بهترین برادرانت کسی است که خطای تو را فراموش کند و نیکی تو را به یاد داشته باشد.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
سلام کردن به هرکه بر او می گذری و نشستن در جای پایین مجلس، از تواضع است.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
هرکس نیکی بکارد، خوشی و شادمانی درو می کند. و هرکس بدی بکارد، پشیمانی درو می کند. برای هر کشتکار، همان است که کاشته است.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
دل احمق در دهان اوست، و دهان حکیم و فرزانه در قلب اوست.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
به یقین شما در اجلهایی هستید رو به کاهش و در روزهایی هستید، شمارش شده، و مرگ هم ناگهان می آید.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
برای بهره ها مراتب و درجاتی است، پس در چیدن میوه ای که نرسیده است شتاب مکن، چرا که در وقتش به دست خواهد آمد.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
خدا را و مرگ را بسیار یاد کنید. زیاد قرآن بخوانید و بر پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار درود و صلوات بفرستید،‌ چرا که صلوات بر پیامبر خدا ده حسنه حساب می شود.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
هرکس برادرش را در نهان موعظه کند، او را آراسته است. و هرکه او را آشکارا موعظه کند، او را بدنام و بی آبرو کرده است.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
اظهار شادمانی پیش انسان غمگین، از ادب نیست.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
خداوند متعال، روزه را واجب کرده است، تا ثروتمند طعم گرسنگی را بچشد و در نتیجه، به نیازمند مهرورزی کند.

تبلیغات