مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/قرآن کریم /شناخت قرآن
آخرین احادیث - شناخت قرآن

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
چه نیکو شفیعى است قرآن در روز قیامت براى کسى که قرآن خوانده باشد.

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
همانا در قرآن چراغ هاي روشنائي بخش و شفا بخش دردها و گرفتاري هاي دروني وجود دارد، پس كسي كه (خود را) با قرآن جلي دهد چشمانش قوي و روشن مي گرددو قلب و درون خويش را صفا خواهد داد، چون...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وقتى جبرئيل با وحى به نزدم مى آمد، نخستين چيزى كه به من القا مى كرد، بسم اللّه الرحمن الرحيم بود.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
در قرآن، شفاي هر دردي است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
به غير قرآن شفا مجوييد، زيرا که از هر دردي، شفا دهنده خواهد بود.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هر که را سوره حمد بهبود نبخشد، هيچ چيز او را بهبود نبخشد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مردي به پيامبر از درد سينه شکايت کرد، پيامبر - صلّي الله عليه و آله - فرمود: از قرآن شفا بجوي زيرا که خداي عز و جل مي فرمايد: قرآن شفا است براي آن چه در سينه ها است.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
در قرآن دواي هر دردي است، و (سپس) فرمود: مرض هاي خود را با صدقه مداوا و آنها را با قرآن شفا دهيد، پس کسي را که قرآن شفا ندهد، پس هيچ شفايي براي او نيست.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
با قرآن باش ؛ زيرا خداوند بهشت را آفريد ... و درجات آن را به اندازه آيات قرآن قرار داد . پس هر كه قرآن بخواند ، قرآن به او گويد : بخوان و بالا رو . و هر كس از اين افراد وارد بهشت شود...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
برترى قرآن بر ديگر سخنان، همچون برترى خدا است بر خلق خود.

امام على علیه السّلام فرمودند:
- در پاسخ این پرسش که: «آیا در قرآن ، همه دانش ها بجز دانش طب هست؟» -: زنهار ! در قرآن ، آیه اى هست که همه طب را یکجا در خود گرد آورده است: (بخورید و بیاشامید ؛ ولى زیاده روى نکنید)...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين سخن، كتاب خدا و بهترين روش، روش پيامبر صلى لله عليه و آله و بدترين امور بدعت هاست (پديده هاى مخالف دين).

امام على علیه السّلام فرمودند:
خداى تعالى كتابى راهنما فرستاد و در آن خوب و بد را روشن ساخت. پس راه خوبى را پيش گيريد تا هدايت شويد و از راه بدى دورى جوييد تا به مقصد برسيد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هنگامى كه فتنه ها چون پاره هاى شب تار بر شما مشتبه شود، به قرآن روى بياوريد ... براى قرآن ظاهرى و باطنى است. ظاهر آن حكمت و باطن آن دانش است ... در قرآن چراغ هاى هدايت و نشانه هاى حكمت...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بسم اللّه الرحمن الرحيم، تاج سوره هاست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مجادله در باره قرآن کفر است.

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
همانا در اين قرآن چراغ هاي هدايت به سوي نور و سعادت موجود است و اين قرآن شفاي دل ها و سينه ها است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
با قرآن مانوس شوید و آن را پیشوا و رهبر خویش گیرید که قرآن گفتار خداى جهانیان است که از اوست و بسوى او باز می رود به متشابه آن ایمان داشته باشید و از مثل هاى آن عبرت گیرید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دو چیز در میان شما گذاشتم که با وجود آنها گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و روش من و از هم جدا نمی شوند تا بر سر حوض به من برسند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين دارو، قرآن است.

تبلیغات