مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/قرآن کریم /حاملان قرآن
آخرین احادیث - حاملان قرآن

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اهل قرآن، اهل خدا و جزء خواص هستند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اي گروه قرآن خوانان تقواي الهي پيشه کنيد در آن چه از کتاب خود به شما داده است، زيرا که من مسئولم و شما هم مسئول هستيد، من مسئولم نسبت به رساندن و تبليغ رسالت و شما مسئول هستيد نسبت...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اهل قرآن سواي پيامبران و مرسلين در بالاترين درجه از آدميان هستند، پس حقوق اهل قرآن را اندک و کم مشماريد، زيرا براي ايشان نزد خداي بزرگ مقام بلندي است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
همانا گرامي ترين مردم در نزد پروردگار بعد از پيامبران، علماء و سپس حاملان قرآن هستند، آنها خارج مي شوند از دنيا همان گونه که انبياء خارج مي شوند و برانگيخته مي شوند از قبور همراه انبياء...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حاملان قرآن مخصوصند به رحمت و بخشش خدا و پوشيده به نور خدا، معلم کلام خدا و مقربان نزد خداوند هستند، هر کس آنها را دوست دارد، خدا را دوست داشته و هر که با آنها دشمن باشد با خدا دشمن...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
حاملان (همراهان) قرآن در دنيا، عرفاء بهشت هستند در روز قيامت.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حامل قرآن پرچمدار اسلام است، کسي که او را گرامي بدارد، خدا را گرامي داشته و کسي که به او اهانت کند لعنت خدا بر او باد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اي اباذر از بزرگواري خدا اکرام فرمانده سپاه مسلمان، اکرام حامل قرآن که عامل به آن باشد و اکرام سلطان عادل است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
برپا مي شود در روز قيامت منبرهايي از نور که نزد هر منبر، شتري از شتران برگزيده بهشتي است، پس ندا مي دهد منادي از طرف خداوند: کجايند، حاملين کتاب خدا، بنشينيد بر اين منبرها، پس ترسي...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
احترام نـهادن بـه ريـش سـفيد و قـرآن دان و پيشواى دادگر ، بزرگداشت جلال و شكوه خداوند عز و جل است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اين حاملان (و حافظان) قرآنند كه در ميان رحمت خدا و پوشيده به نور خداوند عز و جل هستند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اشـراف و بـزرگان امّـت من حاملان قرآن و شب زنده دارانند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هنگامى كه خداوند سبحان ، از آسمان آفت نازل كرد حاملين قرآن ، رعايت كنندگان خورشيد، يعنى كسانى كه اوقات نماز را مراعات كنند، و مساجد را آباد مى سازنداز اين آفت در امانند.

تبلیغات