مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اخلاقی /اخلاق و توصیه‌ها
آخرین احادیث - اخلاق و توصیه‌ها

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله به مردی که می‌گفت، شترم را رها می‌کنم و و توکل می‌کنم، فرمودند:
شترت را ببند و بر خدای توکل کن.

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
اگر مردم سخن خدا و پيامبرش را مى شنيدند، آسمان بارانش را و زمين بركتش را به آنان مى بخشيد و هرگز در اين امّت، اختلاف و زدوخورد پيش نمى آمد و همه از نعمت سر سبز دنيا تا روز قيامت، برخوردار...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
در هنگام بديهه گويى است كه خِرَد مردان آزموده مى شود .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پارسايى پارسايان به هنگام روى آوردن خواهش هاى نفسانى و لذّت ها آشكار مى شود .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خود را به بخشش و پرهيز از اصرار در طلب حاجت ، عادت ده تا شايستگى و نيكى پيوسته همراهت باشد .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
در شگفتم از كسى كه به احسان فرا دستش اميد دارد ، چگونه فرودستش را محروم مى كند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند دوست دارد که میان فرزندان خود حتی در بوسیدن آنها به عدالت رفتار کنید.( بین فرزندان فرق نگذارید)

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خداوند سبحان غذاى فقرا را در اموال ثروتمندان قرار داده است، پس هيچ فقيرى در دنيا گرسنگى نمى كشد مگر اين كه ثروتمندى حق او را نداده باشد و خداوند از اغنيا در اين باره خواهد پرسيد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خوبى عادت است و بدى لجاجت.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خوبى و بدى جز با مردم شناخته نمى شوند. پس اگر مى خواهى خوبى را بشناسى، خوبى كن تا اهل آن را بشناسى و اگر مى خواهى بدى را بشناسى، بدى كن، تا اهلش را بشناسى.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
همه خوبى ها و بدى ها در مقابل توست و هرگز خوبى و بدى واقعى را جز در آخرت نمى بينى، زيرا خداوند همه خوبى ها را در بهشت و همه بدى ها را در جهنم قرار داده است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
چه نیکو عطائی است سخن حقى که بشنوى و به برادر مؤمن خویش برسانى.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بیم آن است که چشم زخم بر تقدیر غالب شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شاخه درختى در راه بود که مردم را آزار مى داد مردى آن را دور کرد و به بهشتش بردند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خوردن بى گرسنگى و خواب بدون خستگى و خنده بى شگفت نزد خدا به سختى منفور است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خنده بسیار دل را بمیراند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خیانتى بزرگ است که به برادر خویش سخنى گویى که راستگویت شمارد و تو دروغگو باشى.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر زنى که بمیرد و شوهرش از او خشنود باشد، به بهشت می رود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که با زیر دستان خود به نیرنگ رفتار کند، اهل جهنم است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر مسلمانى که مسلمان برهنه را بپوشاند خداوند از پارچه هاى سبز بهشت بدو بپوشاند و هر مسلمانى که مسلمان گرسنه را سیر کند خداوند روز رستاخیز از میوه هاى بهشت بدو بچشاند و هر مسلمانى که...

تبلیغات