مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اجتماعی /مشورت
آخرین احادیث - مشورت

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بهترين مشاوران، دارندگان عقل، علم، تجربه و دورانديشى اند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
با خردمندان مشورت کن، تا از لغزش و پشيماني در امان ماني.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
در کارهاي خود با افراد خدا ترس مشورت کن، تا راه درست را بيابي.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
رسول خدا - صلّي الله عليه و آله - مرا به (امارت) يمن فرستاد و به من سفارش کرد: اي علي! کسي که از خدا طلب خير کرد, سرگردان نشد و کسي که مشورت نمود, پشيمان نگشت.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مشورت کردن، انديشه هاي درست ديگران را براي تو کسب مي کند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
کسي که مشورت کند، از لغزيدن در خطاها مصون مي ماند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مشورت کننده، بر لبه پيروزي است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مشورت کردن، مايه راحتي تو و زحمت ديگري است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مشورت کردن، ديده راهيابي است و کسي که به رأي و نظر خويش اکتفا کند، خود را به خطر افکنده است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ستم کردن به مشورت کننده، هم ظلم است و هم خيانت.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر گاه با فکر خود به جايي نرسيدي، از انديشه خردمندي که مشکل تو را حل مي کند پيروي کن.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خردمند، از مشورت کردن بي نياز نيست.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خيانت کردن به فرد تسليم شده و مشورت کننده، از شنيع ترين کارها و بزرگترين بديها است و موجب عذاب آتش افروخته مي شود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
با دشمن داناي خود مشورت کن و از نظر دوست نادان خود بپرهيز.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که به مسلمانان در مشورتي خيانت کند، من از او بيزارم.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
با دانشي که برادر شما را راهنمايي مي کند و با نظري که راه درست را به او نشان مي دهد، به وي صدقه بدهيد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مشورت کردن با خردمند خيرخواه، مايه هدايت و ميمنت است و توفيقي است از جانب خداوند، پس هر گاه خيرخواه خردمند تو را راهنمايي کرد، مبادا مخالفت کني که موجب نابودي مي شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هيچ پشتيباني قابل اعتمادتر از مشورت نيست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دورانديشي آن است که با صاحب نظر مشورت کني و به نظر او عمل نمايي.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هيچ انساني از مشورت کردن نابود نمي شود.

تبلیغات