مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/خانه و خانواده /سالمندان
آخرین احادیث - سالمندان

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خوبى همراه بزرگان شماست.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بزرگسالان خود را احترام كنيد و صله ارحام به جاى آوريد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
برکت در بزرگان ماست و هر کس بر کوچک ما رحم نکند و بزرگ ما را محترم نشمارد از ما نیست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بركت، با بزرگان شماست.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
به بزرگترهايتان احترام بگذاريد و با كوچكترها مهربان باشيد و صله رحم نماييد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه كس اند كه جز منافقى كه نفاقش آشكار است درحقّ آنان بى حرمتى نكند : ريش سفيد اسلام ، پيشواى دادگر و آموزگار خوبيها.

امام على عليه السّلام فرمودند:
وقار پيرى، نزد من دوست داشتنى تر از نشاط جوانى است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس بزرگ سال مسلماني را گرامي دارد و احترام نمايد، خداوند او را در قيامت از سختي ها و مشكلات در أمان مي دارد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
نُه چيز زشت است، اما از نه گروه زشت تر: درماندگى و ناتوانى از دولتمردان؛ بخل از ثروتمندان؛ زود خشمى از دانشمندان؛ حركات بچگانه از ميانسالان؛ جدايى حاكمان از مردم؛ دروغ از قاضيان؛ بيمارى...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به كودكان رحم كن و بزرگسالان را احترام نما تا از دوستان من باشى.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پیر در میان کسان خود چون پیامبر در امت خویش است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پيرانتان را حرمت نهيد تا كودكانتان شما را حرمت نهند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر جوانى که پیرى را براى سنش گرامى دارد خدا هنگام پیرى وى یکى را بیارد که وى را گرامى دارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که بزرگتر را محترم ندارد و به کوچکتر رحم نکند و به نیکى واندارد و از بدى باز ندارد از ما نیست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
احترام گذاشتن به مسلمان مو سفید و سالخورده از جمله تجلیل خداست و از ما نیست کسی که بزرگسال ما را احترام نکند و به خردسال ما مهربانی نکند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وجود پیران سالخورده بین شما باعث افزایش رحمت و لطف پروردگار و گسترش نعمتهای الهی بر شماست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه بزرگ قومى بر شما وارد شد ، گرامى اش بداريد .

تبلیغات