مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/خانه و خانواده /زنان
آخرین احادیث - زنان

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند نماز پنج گروه را نمى‌پذیرد: ۱- بنده‌اى که از نزد مولاى خود فرار کرده است، ۲- زنى که شوهرش از وى راضى نیست، ۳- شرابخوار و دائم الخمر، ۴- کسى که عاق والدین شده است و ۵- رباخوار.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین زنان شما، زنى است زایا، بسیار مهربان، باحجاب، پاکدامن، در میان خویشاوندان خود عزیز و در برابر شوهرش متواضع باشد، خودش را براى شوهرش بیاراید و از دیگران حفظ کند، از شوهرش حرف...

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند:
زنی که فرزندی به خطا آورد (از راه نامشروع) و بر خانواده ایی در آورد (به خانواده اش نسبت دهد) که به ناحق محارم آنها را ببیند و در اموالشان شرکت کند ، خشم خدا نسبت به وی بسیار سخت است.

امام على عليه السّلام فرمودند:
به زن ، كارى را كه از حدّ و توان او فراتر است ، مسپار ؛ زيرا زن گُل است نه كارگزار و در گراميداشت او پا از حدّ فراتر مگذار و كارى مكن كه (نزد تو) به شفاعت كردن از كسى طمع كند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین زنان امت من کسانى هستند که رویشان نکوتر و مهرشان کمتر است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
زن آوازه خوان ملعون است و كسي كه او را جاي دهد و از درآمد آوازه خواني او بخورد (روزي خود را بگذراند) نيز ملعون است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین زنان شما زن عفیف راغب است که در ناموس خود عفت و به شوهر خود رغبت داشته باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نشان میمنت زن این است که خواستگاریش آسان و مهرش سبک باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به زن، در ماهى كه زايمان كرده ، خرما بدهيد، چرا كه فرزند او بردبار و پاك مى شود .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
براى كودك ، هيچ شيرى بهتر از شير مادرش نيست .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مى خواهید شما را از زنانى که اهل بهشتند خبر دهم؟ زن وفادارى که فرزند زیاد آورد و زود آشتى کند و همین که بدى کرد گوید این دست من در دست توست چشم بر هم نمى گذارم تا از من راضى شوى.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هنگامى كه زن باردار مى شود ، همانند روزه دارِ شب زنده دار و مجاهدى است كه با جان و مالش در راه خدا جهاد مى كند و هنگامى كه فارق شود ، پاداشى دارد كه نمى دانى عظمت آن چه قدر است و هنگامى...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
می خواهى تو را از بهترین گنجینه مرد خبر دهم؟ زن پارسا که وقتى بدو نگرد مسرور شود و همین که بدو فرمان دهد اطاعت کند و هنگام غیبت امانت او را محفوظ دارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر یک از فرزندان آدم فرمان روایی است: مرد فرمانرواى کسان خویش است و زن فرمانرواى خانه خویش است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین زنان آن است که رویش خوبتر و مهرش کمتر است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از همه زنان پربرکت تر آن است که خرجش کمتر باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وقتي زني براي كسي جز شوهر خود بوي خوش بكار برد مایه آتش و عار است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اگر زنی خود را معطر کند و بر مردمی بگذرد که بوی او را دریابند، مانند زناکار است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين زنان امّت من ، خوبروترين و كم مهريه ترين آنان هستند .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شومى و ناخجستگى زن، زياد بودن مهريه او و نافرمانى از شوهرش مى باشد .

تبلیغات