مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/خانه و خانواده /زنان/شوهرداری
آخرین احادیث - شوهرداری

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند نماز پنج گروه را نمى‌پذیرد: ۱- بنده‌اى که از نزد مولاى خود فرار کرده است، ۲- زنى که شوهرش از وى راضى نیست، ۳- شرابخوار و دائم الخمر، ۴- کسى که عاق والدین شده است و ۵- رباخوار.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر زنى که بمیرد و شوهرش از او خشنود باشد، به بهشت می رود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شوهرت را اطاعت كن تا خير دنيا و آخرت تو را كفايت كند و به پدر و مادرت نيكى كن تا خير خانه ات زياد شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
واى بر زنى كه شوهرش را ناراحت كند و خوشا به حال زنى كه شوهرش از او راضى باشد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هشت نفرند كه نمازشان پذيرفته نمى شود: بنده فرارى ، تا زمانى كه به سوى مولايش برگردد . زن نافرمان ، كه شوهرش از او ناراضى است . كسى كه زكات نمى دهد . كسى كه وضو نمى گيرد . دختر بالغى...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر زنى كه هفت روز شوهرش را خدمت كند ، خداوند هفت در دوزخ را به روى او ببندد و هشت در بهشت را به رويش بگشايد ، تا از هر در كه خواهد وارد شود .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اُمّ سلمه از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلّم درباره فضيلت خدمت كردن زنان به شوهرانشان پرسيد، آن حضرت فرمودند: هر زنى كه در خانه شوهر خود به قصد مرتب كردن آن ، چيزى را جابه جا...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هـر زنى در بـرابر بـد اخلاقى شـوهـرش شكيبايى ورزد ، خداوند همانند (ثواب) آسيه (همسر فرعون) به او عطا كند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین زنان شما زن عفیف راغب است که در ناموس خود عفت و به شوهر خود رغبت داشته باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسى كه همسر خود را بيازارد، نماز و اعمال نيك او مورد پذيرش الهى قرار نمى گيرد، مگر آن كه به كمك او بپردازد و رضايتش را جلب كند، گرچه همشه روزه دار باشد والبته شوهر نيز داراى همين نوع...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین زنان آن است که وقتى مرد بدو نگرد، مسرور شود و وقتى بدو فرمان دهد، اطاعت کند و با تن و مال خود بر خلاف رضاى شوهر کارى نکند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خداوند جهاد را بر مردان و زنان لازم دانسته است. پس جهاد مرد، آن است كه از مال و جانش بگذرد تا جائي كه در راه خدا كشته و شهيد شود. و جهاد زن آن است كه در مقابل زحمات و صدمات شوهر و بر...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شومى و ناخجستگى زن، زياد بودن مهريه او و نافرمانى از شوهرش مى باشد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شوهر در پیش زن مقامى دارد که هیچ چیز ندارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کسی که همسر خود را بیازارد، نماز و اعمال نیک او مورد پذیرش الهی قرارنمی گیرد، مگر آن که به کمک او بپردازد و رضایتش را جلب کند، گر چه همیشه روزه دار باشد و البته شوهر نیز دارای همین...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوندنماز پنج گروه را نمی پذیرد:1- بنده ای که از نزد مولای خود فرارکرده است .2- زنی که شوهرش از وی راضی نیست .3- شرابخوار و دائم الخمر.4- کسی که عاق والدین شده است .5- رباخوار.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اگر قرار بود دستور دهم کسي در برابر کسي سجده کند، به زن دستور مي دادم تا براي شوهرش سجده کند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
نمازوسیله تقرب و نزدیک شدن هر پارسایی به خداست ، و حج ، جهاد افرادناتوان است .هر چیزی زکات دارد و زکات و پاک کردن بدن ، روزه گرفتن است . جهاد زن هم خوب شوهرداری کردن می باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
زن حق ندارد چیزى از مال خود را بى اجازه شوهرش ببخشد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
معلون است، ملعون است آن زني که شوهر خود را بيازارد و غمگين کند و خوشبخت است، خوشبخت است آن زني که شوهر خود را احترام نهد و آزارش ندهد و در همه حال (غير از امور حرام) از وي فرمان برد....

تبلیغات