مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/علم و دانش /شعر، خط و نوشتار
آخرین احادیث - شعر، خط و نوشتار

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اعتبار نامه به مهر است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حق پسر بر پدر آن ست که نام او را نیک کند و همین که به بلوغ رسید زنش دهد و خط نوشتن بدو بیاموزد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر کسی درباره حسین (علیه السّلام) بیتی شعر بسراید و خود بگیرد و ده نفر را بگریاند، برای او و آن ده نفر بهشت باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه بميرد و ميراث او دفترها و دوات باشد، بهشت بر او واجب است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هركه با كتاب آرامش يابد ، هيچ آرامشْ بخشى را از دست نداده است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خط نیکو وضوح حق را افزون می کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
جواب نامه مانند جواب سلام لازم است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بسم اللّه الرحمن الرحيم را رها مكن حتى اگر بعدش شعر باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس بسم اللّه الرحمن الرحيم را براى بزرگداشت خداوند زيبا بنويسد، خداوند او را مى بخشد.

از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلّم درباره خطّ سؤال شد، حضرت فرمودند:
پيامبرى آن را تعليم داد و همراهانش آموختند .

امام على علیه السّلام فرمودند:
خطّ ، زبــانِ دست است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
- خطاب به كاتب خود عبيداللّه بن ابى رافع - :در دوات خود ليقه بگذار و نوك قلمت را دراز بتراش و ميان خطها فاصله بگذار و حرفها را نزديك هم بنويس ؛ زيرا اين كار باعث زيبايى خط مى شود ....

امام على علیه السّلام فرمودند:
نوك قلمت را بشكاف و پره آن را ستبر گردان و آن را از راست برش بزن تا خطّت خوش شود .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
- در پاسخ بــه سؤال از شاعران- : همانا مؤمن با شمشير و زبان خود جهاد مى كند ؛ سوگند به آن كه جانم در دست اوست ، سخنان شاعران (مؤمن) چون تيرى است كه به دشمن مى زنند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
برخى شعرها حكمت آميز است و برخى بيانها افسونگر .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هركه درباره ما يك بيت شعر بگويد ، خداوند متعال در بهشت يك خانه برايش بسازد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هيچ سراينده اى درباره ما بيت شعرى نگفت، جز آن كه روح القدس كمكش كرد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
علم را ، با نوشتن در بند كشيد .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
فرستاده تو ، ترجمان خرد توست ونوشته ات ، رساترين سخنگوى تو .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
نوشته (و نامه) انسان ، نشانِ خِرد او و دليل فضل اوست .

تبلیغات