مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/علم و دانش /تفکر
آخرین احادیث - تفکر

امام علی علیه السّلام فرمودند:
چگونه بسامان مى شود انديشه كسى كه هميشه سير است؟!

امام على علیه السّلام فرمودند:
هركه در آموخته هايش زياد بينديشد ، دانش خود را استوار گرداند و آنچه را نمى فهميده است بفهمد .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
انديشيدن به خوبى ها آدمى را به انجام دادن آنها بر مى انگيزد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
انديشه صيقل دهندة خردهاست.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
انديشه حكمت به بار مي‌آورد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ساعتي انديشه كردن بهتر از يك سال عبادت است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هيچ عبادتي مانند انديشيدن در صنع (خلق) خداي عزوجل نيست.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
تمييز دادن و تشخيص امور ماندني از امور فاني و رفتني، از برترين انديشه ‌هاست.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ريشة عقل، انديشه است و ثمره ‌اش سالم ماندن. (از خطا، لغزش و گناه يا عذاب آخرت)

امام علی علیه السّلام فرمودند:
انديشه آدمي آينه‌اي است كه كردار نيك و بدش را به او نشان مي‌دهد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ساعتي كوتاه انديشيدن، بهتر از عبادت طولاني است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هيچ دانشي چون انديشيدن نيست.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
انديشه ماية رشد و کمال است و غفلت موجب گمراهي.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
انديشه دل و خرد را روشن مي‌گرداند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
زياد انديشيدن و فهميدن سودمند‌تر از زياد تكرار كردن و خواندن است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
انديشه كردن در خوبيها انگيزه به كار بستن آنها مي‌شود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
انديشه در عواقب امور (انسان را) از افتادن در مهلكه‌ها نجات مي‌دهد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
با انديشه است كه تاريكيهاي امور روشن مي‌شود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
انديشه كردن موجب عبرت گرفتن مي شود و از لغزش ايمن مي‌گرداند و احتياط و هوشياري به بار مي‌آورد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر كه مدت طولاني بينديشد، بينشش نيكو شود.

تبلیغات