مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/سیاست و حکومت/عدالت و حفظ بیت‌المال
آخرین احادیث - عدالت و حفظ بیت‌المال

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
سه چيز است كه همه مردم به آنها نياز دارند: امنيّت، عدالت و آسايش.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مهدى امت من كسى است كه هنگام پر شدن زمين از بيداد و ظلم، آن را پر از قسط و عدل خواهد كرد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ملّتى كه نتوان در ميان آنان بدون دلهره، حقّ ضعيف را از قوى گرفت، هرگز قابل ستايش نيست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هنگامى كه به غير عدالت حكم كنند، بركت ها از بين مى روند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
دين را پناهگاه و عدالت را اسلحه خود قرار ده تا از هر بدى نجات پيدا كنى و بر هر دشمنى پيروز گردى.

امام على علیه السّلام فرمودند:
عدالت بهتر از شجاعت است، زيرا اگر مردم همگى عدالت را درباره يكديگر به كار گيرند، از شجاعت بى نياز مى شوند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
بهترين فرمانروا كسى است كه ظلم را از بين ببرد و عدل را زنده كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
به راستى كه عدالت ترازوى (معيار) خداى سبحان است كه در ميان خلق نهاده است و براى برپاداشتن حق نصب فرموده، پس در ترازوى خداوند با او مخالفت نكن و با حكومتش مقابله ننما.

امام على علیه السّلام فرمودند:
دلهاى مردم صندوقچه هاى حاكم است، پس آنچه از عدالت و يا ظلم در آنها بگذارد، همان را خواهد ديد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
عدالت را اجرا كن و از زورگويى و ستمگرىبپرهيز زيرا زورگويى مردم را به ترك از وطن وامى دارد، و ستم آنان را به قيام مسلّحانه مى كشاند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
عدالت، گواراتر از آبى است كه تشنه به آن مى رسد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
یک ساعت عدالت از یک سال عبادت بهتر است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
داورى كردن درباره فرد امين ، با ظنّ و گمان ، عادلانه نيست .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
سه چيز است كه مردم به آنها نياز دارند: امنيت، عدالت و رفاه.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است که شب هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
با عدالت است ، كه كار مردم اصلاح مى شود .

امام على عليه السّلام فرمودند:
عدالت ، نظام فرمانروايى است .

امام على عليه السّلام فرمودند:
هيچ چيز مانند عدالت،شهرها را آباد نكرده است.

امام على عليه السّلام فرمودند:
عدالت، برپادارنده مردم و زيور حكمرانان است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
داوری در حق افراد مورد اطمینان با تکیه بر گمان از عدالت دور است.

تبلیغات