مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/سیاست و حکومت/سیاست و مردم‌داری
آخرین احادیث - سیاست و مردم‌داری

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از نشانه هاى [پايدارى] دولت ، بيدارى براى حراست از امور است .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پایداری دولتها به برپا داشتن راه و رسم دادگری است.

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند:
هر کس کاري را بدون شناخت انجام دهد، تباه کاري او بيشتر است تا آنچه سامان مي دهد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
سياست نيکو، موجب پايندگي و دوام رياست است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر كس بر مسند سياست نشيند، بايد بر رنج سياست صبر كند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آن كه نيكي ها و فضايلش فراون شود، مردم بر برتري اش اتّفاق كنند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
رفتار نيكو، نشان زيبايي قدرت و پناهگاه زمام داري است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از نشانه هاي (پايداري) دولت، كمي غفلت از كارها است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بپرهيز از آن كه چيزي را به خود مخصوص كني كه مردم همه در آن يكسانند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
براي سامان دادن به هر يك از كارهايت، سرپرستي از ميان آنان بگمار كه بزرگي كار، او را مقهور خود نسازد و بسياري آن، آشفته اش نكند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ميان تو و مردم رابطي جز زبانت و پرده اي جز چهره ات نباشد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
داد مردم را از خود بستانيد و در برآوردن نيازهايشان شكيبا باشيد ... كسي را براي نيازش شرمگين نسازيد و از خواسته اش باز مداريد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بال هاي محبت خود را بر آنان بگستر و با آنان نرم خو و گشاده رو باش و مساوات را در توجّه و نگاه خود (به آنان)، مراعات كن.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
درخواست همكاري براي برپا كردن حق، نشانه ديانت و امانت (داري) است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از حقوقي که خدا بر بندگان واجب کرده، خيرخواهي به اندازه توان و ياري كردن يكديگر براي برپايي حق در ميان خود است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
به خدا يقين ندارد كسي كه عهد و پيمان خود را فرو گذارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
جوانمرد اگر به دولت برسد، مناقبش آشكار گردد، و فرومايه اگر به دولت رسد، بدي ها و عيوبش آشكار گردد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حق را بگو و در راه خدا از ملامت هيچ ملامت گري، نهراس.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مردم هميشه در خير خواهند بود تا وقتي كه امر به معروف و نهي از منكر مي كنند و در نيكي و پرهيزكاري يكديگر را ياري مي رسانند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه به خدا و روز معاد ايمان دارد بايد به وعده خود عمل كند.

تبلیغات