مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/اقتصادی/حرام خواری و ربا
آخرین احادیث - حرام خواری و ربا

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
(اثر) كسب حرام، در نسل آشكار مى شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
عبادت داراي هفتاد جزء است و برترين آنها به دست آوردن روزي حلال است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بدترين درآمدها، درآمدي است كه از راه ربا بدست آيد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداي بزرگ و بلند مرتبه بهشت را بر بدني كه با مال حرام تغذيه شود، حرام كرده است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هنگامي كه لقمه اي حرام در شكم بنده اي قرار گيرد، تمام فرشتگان آسمان ها و زمين او را لعنت مي كنند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كسي لقمه حرامي بخورد تا چهل شبانه روز نمازش قبول و دعايش مستجاب نمي شود و هر گوشتي كه با لقمه حرام در بدن رويد، آتش به آن سزاوارتر است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسي كه مال حرامي به دست آورد خداوند از او صدقه دادن، برده آزاد كردن و حج و عمره اش را قبول نمي کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس مالي از (راه) گناه به دست آورد و با آن صله رحم كند يا صدقه دهد يا در راه خدا انفاق نمايد، خداوند همه آنها را جمع كرده، در آتش اندازد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسي كه گوشتش از مال حرام برويد، وارد بهشت نمي گردد، آتش به او سزاوارتر است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
گروهي روز قيامت وارد صحراي محشر مي شوند در حالي كه حسنات و كارهاي نيكي به بزرگي كوه ها دارند، خداوند حسنات ايشان را همچون ذرات غبار در هوا پراكنده مي سازد، سپس فرمان مي دهد آنها را...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دوري كردن از يك لقمه مال حرام، محبوب تر است نزد خدا، از دو هزار ركعت نماز مستحبي.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دوري كردن از يك ششمِ ‌(درهم) مال حرام، دوست داشتني تر است نزد خداي متعال، از صد حج كه از مال حلال بجاي آورده شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
برگرداندن يك ششمِ‌ (درهم) از مال حرام (به صاحبش)، نزد خدا برابر است با هفتاد هزار حج قبول شده.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
زاهدترين مردم، كسي است كه از حرام دوري كند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
چيزهايي كه از آن بيشترين ترس را نسبت به امتم پس از خودم دارم، در آمدهاي حرام، شهوت پنهان و ربا خواري است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس ربا بخورد، خداي بزرگ و بلند مرتبه، شكمش را به اندازه ربايي كه خورده از آتش دوزخ پر كند و اگر از طريق ربا مالي به دست آورد، خداوند چيزي از اعمالش را نپذيرد و تا زماني كه قيراطي...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه زنا و ربا خواري، در سرزميني رواج يابد، در نابودي اهلش اذن داده شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه امت من ربا خوار شوند گرفتار زلزله و فرو رفتن در زمين مي گردند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند، نماز پنج نفر را قبول نمي كند: بنده اي كه از صاحب خود فرار كند، زني كه شوهرش از وي راضي نباشد، شراب خوار، عاق والدين و ربا خوار.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
... روز قيامت ده گروه از امت من به صورت پراكنده محشور مي شوند كه خداي بزرگ آنها را از ساير مسلمانان متمايز و جدا كرده است ... بعضي از آنها در حالي كه پاهايشان به سمت بالا و صورت هايشان...

تبلیغات