مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/قضایی /گواهی دادن
آخرین احادیث - گواهی دادن

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسى كه براى زنده كردن حق يك مسلمان، شهادت حقّ بدهد، روز قيامت در حالى آورده مى شود كه پرتو نور چهره اش، تا چشم كار مى كند ديده مى شود و خلايق او را به نام و نسب مى شناسند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که شهادتى دهد که به سبب آن مال مرد مسلمانى را بخورند یا خونى بریزند مستحق جهنم است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که شهادتى را که از او خواسته اند نهان دارد چنان است که شهادت دروغ داده باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شاهد دروغ از جا نرود تا خداوند جهنم را بر او واجب کند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
نبايد شهادتى بدهى، مگر هنگامى كه آن را مانند كف دستت بشناسى .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شاهد دروغ قدم برندارد تا جهنم بر او واجب شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بزرگترین گناهان بزرگ شرک به خدا و قتل نفس و بد رفتارى با پدر و مادر و شهادت دروغ است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شاهدان را گرامى شمارید زیرا خدا حقوق کسان را به وسیله آنان احقاق می کند و ستم را به وسیله آنها دفع مى نماید.

امام على عليه السّلام فرمودند:
عدالت ، روح شهادت دادن است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسى كه براى زنده كردن حقّ يك نفر مسلمان شهادت حقّ بدهد ، روز قيامت در حالى آورده مى شود كه پرتوِ نور چهره اش تا چشم كار مى كند ديده مى شود و خلايق او را به نام و نسب مى شناسد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كسى هنگامى كـه بـراى شـهـادت دادن فرا خوانده شود آن را كتمان كند، همانند كسى است كه شهادتِ دروغ دهد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هرگاه براى شهادت دادن فرا خوانده شدى ، اجابت كن .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هركه از شهادت خود برگردد و آن را كتمان كند ، خداوند در حضور خلايق گوشتش را به وى بخوراند و در حالى كه زبان خود را مى جود به دوزخ رود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
امير المؤمنين عليه السلام نَـه شـهادت آدم فـحّاش و بد زبان را مى پذيرفت و نه شهادت كسى را كه سوء پيشينه دينى داشت.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شهادت فاسق را جز بر ضدّ خودش نمى پذيرم .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
امام على عليه السلام - خطاب به شريح- فرمودند: بدان كه مسلمانان نسبت به يكديگر عادل به شمار مى آيند ، مگر كسى كه به كيفر گناهى حدّ خورده و توبه نكرده باشد يا به شهادت دروغ دادن شهرت...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله در پاسخ به پرسش از شهادت دادن فرمودند:
آفتاب را مى بینى؟ هرگاه موضوع به همین روشنى بود، شهادت بده و گرنه خوددارى کن.

تبلیغات