مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/قضایی /قوانین قضایی
آخرین احادیث - قوانین قضایی

امام صادق علیه السلام در پاسخ به این پرسش که: اگر مؤمن عمدا مؤمنى را بکشد آیا توبه دارد؟ فرمودند:
اگر به خاطر ایمانش او را کشته باشد، توبه ندارد. ولى اگر از روى خشم یا به انگیزه امرى از امور دنیا بکشد، توبه اش این است که قصاص شود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كارگر و ميهمان اگر دزدى كنند دستشان قطع نمى شود ؛ چون آنها مورد اعتمادند .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
دزد اگـر بـا پـاى خـود بيايد و خـودش را معرفى كند و به درگاه خدا توبه برد و مال دزدى را به صاحبش برگرداند ، دستش قطع نمى شود .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
در سالهاى قحطى و گرسنگى ، دست سارق قطع نمى شود .

امام على عليه السّلام فرمودند:
هرگاه زن مرتد شود ، كشته نمى شود بلكه به زندان ابد محكوم مى گردد .

امام على عليه السّلام فرمودند:
زندانى كردن ، پس از پى بردن به حقيقت، ظلم است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هيچ مرد مسلمانى نيست كه به قسمتى از بدنش آسيبى وارد شود و از (قصاص) آن درگذرد ، مگر اين كه خداوند به سببِ آن يك درجه بالايش بَرد و يك گناه از او بزدايد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هركه از (قصاص) خونى گذشت كند ، او را پاداشى جز بهشت نباشد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كودكان مكتبى دستخطهاى خود را در مقابل اميرالمؤمنين نهادند ، تا بهترين آنها را انتخاب كند ؛ حضرت فرمود: هان ! اين يك داورى است ! و ظلم در اين باره ، مانند ظلم در قضاوت است ! به معلّم...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
على عليه السلام كسى را كه زندانى مى شد ، از بيت المال مسلمانان غذا مى داد .

امام على عليه السّلام فرمودند:
بر امام ، لازم است عالمان تبهكار و پزشكان ناآگاه را به زندان درافكند .

تبلیغات