مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/آذر
آخرین احادیث - آذر

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
[يك] شهيد در دريا مانند دو شهيد در خشكى است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
يك شب نگهبانى در راه خدا بر كرانه دريا ، بهتر از هزار سال نماز و روزه مرد در ميان خانواده اش است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
همه گناهان شهيد دريا آمرزيده مى شود ، حتّى بدهى و امانتش .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
يك بار جنگيدن در دريا مانند ده بار جنگيدن در خشكى است .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بدانيد كه كمال دين در طلب دانش و به كار بستن آن است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مردم، دو گروهند: دانشمند و دانش اندوز و در غیر این دو، خیرى نیست.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مجلس دانش ، باغ بهشت است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
دانش بياموز و آن را به كار بند و در ميان اهلش بپراكن .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
آن كه در جست و جوى دانش بيرون رود ، در راه خدا است ، تا آن گاه كه بازگردد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
جوينده دانش نمى ميرد تا آن گاه ، كه به اندازه زحمتش ، از خوش بختى بهره برد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
برشما باد به فهميدن، نه نقل كردن.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
گنجايش هر ظرفي با آنچه در آن نهند، تنگ مي شود، جز ظرف دانش که هر چه در آن نهند، گسترش مي يابد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
زياد انديشيدن و فهميدن سودمند‌تر از زياد تكرار كردن و خواندن است.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
گفت وگوى علمى درس است ، و درس نمازى نيكو است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
هيچ كردارى مانند پژوهش نيست .

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كه بحث علمىِ بسيار كند ، آموخته هايش را از ياد نمى برد و آنچه را كه نمى داند ، فرا مى گيرد .

امام على علیه السّلام فرمودند:
آن كه آموختن را استمرار نمى بخشد ، از درک دانش بى نصيب است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند مى فرمايد: بحث علمى ميان بندگانم ، چون به من بينجامد ، دل هاى مرده با آن زنده مى شود .

امام على علیه السّلام فرمودند:
به گفته بنگر نه به گوينده آن .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سواره به راه سزاوارتر است تا پياده .

تبلیغات