مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/فروردین/18 فروردین: روز بهداشت
آخرین احادیث - 18 فروردین: روز بهداشت

امام على علیه السّلام فرمودند:
چه خوب جايگاهى است حمّام، يادآور دوزخ است و چرك را از ميان مى برد.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس مو مى گذارد، آن را خوب نگه دارد وگرنه كوتاهش كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
سرچشمه ويرانى تن ، وا گذاردن شام است .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
لباس پاكيزه دشمن را ذليل مي‌نمايد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وقتى اشتها دارى غذا بخور و هنوز اشتها دارى دست از خوردن بشوى .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شستن سر با خطمى ، مايه شادابى است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که جامه اي مي پوشد، بايد آن را پاکيزه نگه دارد.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
حمّام رفتن يك روز در ميان ، گوشت بدن را مى افزايد ؛ امّا عادت به آن در هر روز ، پيهِ كليه ها را آب مى كند .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پيامبر خدا (صلی الله علیه و آله) به مردان فرمودند: ناخن هايتان را كوتاه كنيد ، و به زنان فرمودند: ناخن هايتان را بلند بگذاريد ؛ زيرا براى شما زينت بخش تر است .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پيامبر خدا (صلی الله علیه و آله) از كوتاه كردن ناخن با دندان نهى فرمودند .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خود را با آب از بوى ناخوشايند كه ديگران را مى آزارد، پاك كنيد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
روغن [ماليدن به پوست] آن را نرم و عقل را زياد مى كند؛ روزنه هاى پوست را پاك مى كند و آلودگى تن را از بين مى برد و رنگ پوست را روشنى مى بخشد .

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:
خاكروبه را شب در خانه نگذاريد و آن را در روز از خانه خارج كنيد .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خانه هايتان را از تار عنكبوت پاك كنيد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
غذاى داغ ، بى بركت است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس كم بخورد ، بدنش سالم مى ماند و صفاى دل مى يابد ، و هر كه پرخورى كند ، بدنش بيمار و قلبش سخت مى شود .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
غذا خوردن را با چشيدن نمك آغاز كنيد .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هركه مى خواهد غذا به او زيان نرساند . . . بايد غذا را خوب بجود .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
دست هايتان را قبل از خوردن غذا و بعد از آن بشوييد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پيامبر خدا از فوت كردن در غذا و آشاميدنى نهى فرمودند .

تبلیغات