مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/اردیبهشت/9 اردیبهشت: روز شوراها
آخرین احادیث - 9 اردیبهشت: روز شوراها

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مشورت حصار ندامت است و ایمنى از ملامت.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بهترين مشاوران، دارندگان عقل، علم، تجربه و دورانديشى اند.

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
هيچ ملّتى با هم مشورت نكردند مگر آن كه راه درست خود را پيدا كردند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
قبل از تصميم گيرى مشورت كن و پيش از اقدام ، بينديش .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اى على! با ترسو مشورت مكن؛ زيرا راه حلّ مشكل را بر تو تنگ مى كند و با بخيل مشورت مكن؛ زيرا تو را از هدف باز مى دارد و با حريص مشورت مكن؛ زيرا آزمندى را در نظرت زينت مى دهد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هيچ پشتيبانى اطمينان بخش تر از مشورت نيست .

امام على علیه السّلام فرمودند:
با دشمن خردمندت مشورت كن ، ولى از رأى دوست نادان خود بيمناك باش.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مشورت دهنده بايد در ارائه نظرش كوشا باشد و ضمانت پيروزى بر عهده او نيست.

امام على علیه السّلام فرمودند:
رأى و نظر كسى برتر است كه خود را از رأى مشاور بى نياز نداند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
در مشورت نخستين كس مباش كه نظر مى دهد و از اظهار نظر ناسخته بپرهيز.

امام كاظم علیه السّلام فرمودند:
كسى كه مشورت كند، اگر كارش را درست انجام دهد، مردم او را بستايند و اگر به خطا رود، معذورش دارند .

تبلیغات