مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/تقویم حدیثی/مناسبت‌های خورشیدی/شهریور/2 تا 8 شهریور: هفته دولت
آخرین احادیث - 2 تا 8 شهریور: هفته دولت

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از نشانه هاى [پايدارى] دولت ، بيدارى براى حراست از امور است .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پایداری دولتها به برپا داشتن راه و رسم دادگری است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ملاک و اساس سياست، عدالت است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
سياست نيکو، موجب پايندگي و دوام رياست است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
رفتار نيكو، نشان زيبايي قدرت و پناهگاه زمام داري است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از نشانه هاي (پايداري) دولت، كمي غفلت از كارها است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بپرهيز از آن كه چيزي را به خود مخصوص كني كه مردم همه در آن يكسانند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
براي سامان دادن به هر يك از كارهايت، سرپرستي از ميان آنان بگمار كه بزرگي كار، او را مقهور خود نسازد و بسياري آن، آشفته اش نكند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
سرلوحه سياست ، به كار بردن مداراست .

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كس بر مسند سياست نشيند ، بايد بر رنج سياست صبر كند .

امام على علیه السّلام فرمودند:
آن كه رفتار نيكش فراون شود ، مردم بر برترى اش اتّفاق كنند .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسى كه عهده دار يكى از امور مسلمانان شود و فردى را سرپرست كارى كند ، با اين كه مى تواند كسى را كه براى مسلمانان بهتر از او باشد بيابد ، به خدا و رسولش خيانت كرده است .

امام على علیه السّلام فرمودند:
ميان تو و مردم رابطى جز زبانت و پرده اى جز چهره ات نباشد .

امام على علیه السّلام فرمودند:
خداوند مرا پيشواى خلقش كرده ، و مرا واداشته كه بر خود تنگ بگيرم ، و در خوردن و آشاميدن و لباس مانند مستمندان باشم .

تبلیغات