مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/توبه
آخرین احادیث - توبه

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هیچ شفاعت کننده ای پیروزمندتر از توبه نیست.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
توبه ، دل ها را پاك مى كند و گناهان را مى شويد .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
گناه، درد است، آمرزشْ خواهى داروى آن است و تكرار نكردن ، درمانِ آن .

امام على علیه السّلام فرمودند:
توبه عبارت است از: پشيماني قلبي از انجام گناه و استغفار و طلب آمرزش با زبان و ترك گناه با اعضاء و جوارح و تصميم به اينكه ديگر آن گناه را انجام ندهد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
كسي كه توفيق توبه به او داده شود محروم نمي شود از قبولش و كسي كه استغفار و طلب آمرزش كند از آمرزش پروردگار محروم نخواهد شد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
ترك گناه آسانتر از درخواست توبه از پروردگار است و چه بسا لذت ساعتي شهوتراني، موجبِ يك عمر پشيماني خواهد شد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
به وسیله استغفار و توبه خویشتن را معطر و خوشبو سازید، تا بوهای زننده و نامطبوع گناهان رسوایتان نسازد.

از امام علی علیه السّلام سؤال شد: مراد از توبه نصوح چیست؟ حضرت فرمودند:
پشیمانی قلبی از گناه، استغفار و طلب مغفرت زبانی و تصمیم و قصد جدی بر این که دیگر به سمت گناه نرود.

امام علی علیه السّلام در بیان اوصاف توبه کنندگان فرمودند:
آنان نهال ها و درخت های گناه و کارهای زشت را در برابر چشمان و دلهای خویش کاشته و با آب پشیمانی و ندامت آبیاری شان کرده اند که برای ایشان میوه های عافیت و سلامت به بار آورده و خشنودی...

امام على علیه السّلام فرمودند:
توبه كنيد و به سوي خداوند عزوجل بازگشته و در محبت او داخل شويد، پس همانا خداوند انسان هاي توبه كننده و پاك را دوست دارد و انسان مؤمن نيز توبه كننده است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
توبه كفاره و پاك كنندة گناهان است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كس توبه كند و به سوي خدا بازگردد خداوند نيز به سوي او بازگشت مي كند، به اعضاء و جوارحش دستور داده مي شود گناهان او را بپوشانند، به نقاطي از زمين كه در آن گناه انجام داده نيز دستور...

امام على علیه السّلام فرمودند:
استغفار و طلب آمرزش از درجات عليين است و داراي شش شرط مي باشد: اول اينكه شخص توبه كننده از (گناهان) گذشته خود پشيمان باشد. دوم اينكه عزم و تصميم جدي بر عدم بازگشت به سمت گناه داشته...

امام على علیه السّلام فرمودند:
پشيماني از گناه يكي از روشها و اقسام توبه و استغفار است.

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
به تأخير انداختن توبه (از بي خبري و غفلت) موجب ضرر است و بيش از حدّ امروز و فردا كردن (براي توبه) موجب حيرت و گمراهي است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
هيچ چيزي نزد خداوند محبوبتر از زن يا مرد مومني كه توبه كند، نمي باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسي كه به خاطر گناهي که مرتكب مي شود، توبه نكند، مؤمن نيست و شفاعت شامل حال او نمي شود.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسي كه از گناه خويش توبه كند همانند كسي است كه گناهي ندارد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
خداوند توبة بنده اش را مي پذيرد تا زماني كه نَفَس به حنجره اش نرسد (قبل از جدائي روح از بدن).

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
براي هر گناهي توبه اي قرار داده شده است، گناهان سرّي، توبه اش سرّي است گناهان علني مستلزم توبة‌ آشكار هستند.

تبلیغات