مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/خواص خوراكى‌ها
آخرین احادیث - خواص خوراكى‌ها

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
زياد خوردن تخم مرغ و معتاد شدن به آن، بيمارى ورم طحال مى آورد و ايجاد كننده بادهايى در سرِ معده است و زياد خوردن تخم مرغ آب پز، نفَس تنگى و نفَس بريدگى مى آورد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پياز، خستگى را مى برد، اعصاب را قوى مى كند، قدم ها را چابك و نيروى جنسى را زياد مى كند و تب را مى برد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
چه خوب لقمه اى است پنير، دهان را تر و تازه و خوشبو مى كند، غذاى قبلى را هضم و غذا را مطبوع مى سازد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هويج، مايه ايمنى از قولنج و بواسير است و آميزش جنسى را تقويت مى كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
به كسى كه دل درد (اسهال)، دارد نان برنجى بدهيد، چرا كه براى دل درد چيزى مفيدتر از آن نيست. بدانيد كه آن، معده را پاك و درد را كاملاً آرام مى كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
سيب بخوريد، چرا كه معده را پاك مى كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
خوردن بِه، قلب ضعيف را قوى، معده را پاك، ترسو را شجاع و فرزند را زيبا مى كند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سير بخوريد و بدان درمان كنيد؛ چرا كه درمان هفتاد درد در آن هست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كاهو بخور كه خواب آور است و غذا را هضم مى كند .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عسل ، شفاى هر بيمارى اى است و بيمارى اى هم در آن نيست؛ بلغم را كم مى كند و دل را جلا مى دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بر شما باد مويز ، چرا كه تلخه را مى زدايد ، بلغم را مى بَرَد ، پِى را استحكام مى دهد ، رنجيدگى و خستگى را از ميان بر مى دارد ، خوى را خوش مى سازد ، دل را پاك و پيراسته مى دارد و اندوه...

امام على علیه السّلام فرمودند:
خوردن گردو در گرماى شديد، حرارت بدن و زخم هاى تن را تحريك مى كند، امّا خوردن آن در زمستان، كليه ها را گرم مى كند و سرما را دفع مى كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
سركه، خوب خورشتى است، زرداب را مى شكند، صفرا را فرو مى نشاند و قلب را زنده مى كند.

امام رضا علیه السّلام به یکى از پیشکاران خود فرمودند:
براى ما، بادمجان زیاد تهیه کنید، چرا که در هنگام سرما، گرم و در هنگام گرما، سرد است، در همه اوقات، معتدل و در هر حال، خوب است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اى على تو را به خوردن عدس سفارش مى كنم، زيرا مبارك و پاك است، و باعث دل نازكى و فراوانى اشك مى شود و هفتاد پيامبر براى آن بركت طلب كردند.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كدو بخوريد، چرا كه عقل را تيز و (كارآيى) مغز را زياد مى كند.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
فرزندم: كرفس بخور، چرا كه كرفس سبزى پيامبران است، از آن غفلت شده، خوراك خضر و الياس عليهماالسلام است. كرفس گرفتگى رگ ها را باز مى كند، دل را طراوت مى بخشد، حافظه را زياد مى كند و ديوانگى،...

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اى على! غذاى خود را با نمك آغاز كن، چرا كه در نمك درمان هفتاد درد است؛ ديوانگى، خوره، پيسى، گلودرد، دندان درد و دل درد، از جمله اين دردهاست.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كندر بخوريد؛ زيرا همان طور كه انگشت، عرق را از پيشانى پاك مى كند، كندر هم سوزش قلب را مى برد و كمر را محكم و عقل را زياد مى كند و ذهن را ذكاوت و چشم را جلا مى بخشد و فراموشى را از ميان...

امام على علیه السّلام فرمودند:
با روغن زيتون، بدن را چرب كنيد و با آن خورش درست كنيد، چرا كه روغن زيتون، روغن نيكان و خورشِ برگزيدگان است، دوبار به آن تقدس داده شده و در آن، چه در آغاز فصلش و چه در پايان آن، بركت...

تبلیغات