مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/دوستی با خدا
آخرین احادیث - دوستی با خدا

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند اصرار کنندگان در دعا را دوست دارد.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
خداوند غذا دادن و به همه سلام كردن را دوست دارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند مدارا كردن را دوست دارد و بر آن يارى مى دهد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداوند دوست دارد که در پنهان عبادت شود، چنان که دوست دارد آشکارا عبادت شود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداوند عزّوجل دوست دارد آنچه نزد اوست درخواست گردد و طلب شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند خصلت هاى والاى اخلاقى را دوست دارد و از خصلت هاى پَست بيزار است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند فال نيك زدن را دوست دارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند دوست دارد از امور مجاز نيز استفاده شود چنانكه دوست دارد به تكاليف عمل شود.

امام على علیه السّلام فرمودند:
خداوند انسان شاغل امين را دوست دارد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
خداوند متواضعان را دوست دارد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداوند خانه اى را كه در آن عروسى برپا شود دوست دارد و با خانه اى كه در آن طلاق صورت گيرد، دشمن است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند شتاب در كار نيك را دوست دارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند كارهاى والا و شرافتمند را دوست دارد و از كارهاى پست و ناچيز بيزار است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
خداوند عقل استوار و كردار معتدل را دوست دارد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداوند زيبايى و آراستگى را دوست دارد و با فقر و تظاهر به فقر دشمن است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند چشم تيز بين هنگام روى آوردن هوا و هوس ها، و عقل كامل هنگام آمدن شبهه ها را دوست دارد و بخشندگى را هر چند به دانه هاى خرما، دوست دارد و شجاعت را اگر چه به كشتن يك مار دوست دارد....

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند تداوم دوستى ديرينه را دوست دارد، پس در دوستى مداومت ورزيد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند جویندگان دانش را دوست دارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند بندگان غیرتمند خود را دوست دارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند دوست دارد که وقتى یکى از شما کارى انجام مى دهد در آن محکم کارى کند.

تبلیغات