مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/راستگویی و دروغگویی
آخرین احادیث - راستگویی و دروغگویی

امام على علیه السّلام فرمودند:
دروغگو با دروغگويى خود سه چيز بدست مى آورد: خشم خدا را نسبت به خود، نگاه تحقيرآميز مردم را نسبت به خود و دشمنى فرشتگان را نسبت به خود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
از جمله كمكهاى خداوند بر ضد دروغگويان فراموشى است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند عزوجل، دروغى را كه باعث صلح و آشتى شود دوست دارد و از راستى كه باعث فتنه شود بيزار است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
در سه چيز راستگويى زشت است: سخن چينى، خبر ناخوشايند دادن به مردى درباره زن و فرزندش و تكذيب كردن خبر كسى.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شما را سفارش مى كنم به راستگويى، كه راستگويى با نيكى همراه است و هر دو در بهشت اند و از دروغگويى بپرهيزيد كه دروغگويى همراه با بدكارى است و هر دو در جهنم اند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
(نشانه) ايمان، اين است كه راستگويى را هر چند به زيان تو باشد بر دروغگويى، گرچه به سود تو باشد، ترجيح دهى.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
فريب نماز و روزه مردم را نخوريد، زيرا آدمى گاه چنان به نماز و روزه خو مى كند كه اگر آنها را ترك گويد، احساس ترس مى كند، بلكه آنها را به راستگويى و امانتدارى بيازماييد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر چه را شنيدى براى مردم بازگو مكن، كه همين براى دروغگويى (تو) كافى است.

امام كاظم علیه السّلام فرمودند:
اداى امانت و راستگويى روزى را زياد مى كند و خيانت و دروغگويى باعث فقر و نفاق مى شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر گاه در برادر (دینى) خود سه صفت دیدى به او امیدوار باش: حیا، امانتدارى و راستگویى .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
راستگويى [مايه] آرامش و دروغگويى [مايه] تشويش است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه چيز است كه در هر كس باشد منافق است اگر چه روزه دارد و نماز بخواند و حج و عمره كند و بگويد من مسلمانم، كسى كه هنگام سخن گفتن دروغ بگويد و وقتى كه وعده دهد تخلف نمايد و چون امانت بگيرد،...

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كس صداقت و راستگويى پيشه كند، بار زندگى براى او سبك مى شود.

امام على علیه السّلام فرمودند:
خدايا زبانم را از دروغ پاك گردان.

امام على علیه السّلام فرمودند:
راستگو، با راستگويى خود به همان مى رسد كه دروغگو با حيله گرى خود.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
بهترين شروع كارها صداقت و راستگويى و بهترين پايان آنها وفا است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
شمشير بُرّنده در دست شجاع براى او دشمن شكن تر از راستگويى نيست.

امام على علیه السّلام فرمودند:
زشت ترين راستگويى، تعريف انسان از خودش مى باشد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد، راستگويى را به او الهام مى نمايد.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
از دروغ كوچك و بزرگش، جدّى و شوخيش بپرهيزيد، زيرا انسان هرگاه در چيز كوچك دروغ بگويد، به گفتن دروغ بزرگ نيز جرئت پيدا مى كند.

تبلیغات