مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/راه زندگی
آخرین احادیث - راه زندگی

امام على علیه السّلام فرمودند:
كم خورى ، مانع بسيارى از بيمارى هاى جسم مى شود .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
آن كه مى داند براى سخن گفتن خود بازخواست مى شود ، بايد سخن كوتاه كند .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كينه توز، روحش در عذاب است و اندوهش دو چندان.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بهترين مشاوران، دارندگان عقل، علم، تجربه و دورانديشى اند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
زكات زيبايي، عفت و پاكدامني است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عاقبت انديشى پيش از شروع به كار، از پشيمانى ايمن مى سازد .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
چه بسيارند عبرت ها ، و چه اندك است عبرت گرفتن .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
به پدرانتان نيكى كنيد تا فرزندانتان به شما نيكى كنند .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بسا سخنى كه پاسخش سكوت است .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
دو نعمت است كه قدر آنها را نمى داند مگر كسى كه از دستشان مى دهد : جوانى و تن درستى .

امام على علیه السّلام فرمودند:
هرگاه از كسى سؤالى شد درباره چيزى كه نمى داند، از گفتن «نمى دانم» خجالت نكشد (و بگويد: نمى دانم).

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر چه را مردم به تو گفتند، به مردم مگو و بر مگردان، كه همين در نادانى و حماقت، كافى است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
خويشاوندان خود را گرامى بدار، چرا كه آنان بال و پرِ تو هستند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
بدترين مردم كسى است كه مردم، به خاطر ترس از شرارت و بدى او، پرهيز و احترامش كنند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
زكات توانگرى و تمكن، نيكى به همسايگان و پيوند با خويشاوندان اســت .

امام على علیه السّلام فرمودند:
دوستى دين داران، ديرگسسته مى شود وثبات وبقاى آن هميشگى است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كس از عقاب و كيفر بترسد، از گناهان دورى مى كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كس لغزش خود را ببيند، لغزش ديگران در نظر او كوچك جلوه خواهد كرد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مغـلوب شـهوت، ذليل تر از برده زرخـريد است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
به كارى مشـغول باش كه از آن سؤال خواهى شد.

تبلیغات